Dywany i wykładziny szyte na wymiar

Chcąc zapewnić swoim pomieszczeniom atrak­cyjny wygląd, nie można pom­inąć podłóg. Równie ważne jak mate­riał z którego wyko­nane zostało podłoże naszych wnętrz, jest ich pokrycie. Pomocne w dba­niu o drew­ni­ane deski czy pan­ele, jak i nada­jące atrak­cyjny wygląd dywany, wykony­wane są przez naszą firmę po omówie­niu wszys­t­kich szczegółów z klientem.

W przy­padku drew­ni­anych podłóg staw­iamy tylko na sprawd­zone rozwiąza­nia. Współpracu­jemy ze spec­jal­is­tami, których praca pozwala osiągnąć efekty zapier­a­jące dech w pier­si­ach. Real­iza­cje przykład­owych pro­jek­tów mogą Państwo zobaczyć odwiedza­jąc nasz sklep w Warsza­wie. Podob­nie dużą uwagę przykładamy do dywanów, które są ide­al­nym dopełnie­niem do drew­ni­anych pokryć naszych podłóg.

Ofer­u­jemy zarówno klasy­czne rozwiąza­nia, jak i nowoczesne, będące odpowiedzią na obow­iązu­jące trendy. W obu przy­pad­kach prag­niemy zapewnić naszym klien­tom zad­owole­nie z zakupu. Nasi kon­sul­tanci posi­ada­jący wielo­let­nie doświad­cze­nie, służą radą poma­ga­jąc zaspokoić Państwa oczeki­wa­nia. Wykonu­jemy dywany i wykładziny na wymiar, zapew­ni­a­jąc dostęp do mnóstwa wykończeń i wzorów. Dostępne w ofer­cie naszej firmy pro­dukty firmy JAB to możli­wość łączenia wielu kolorów, liczne zdo­bi­enia i różne wymi­ary taśm wykończeniowych. Inną firmą, której pro­dukty pro­ponu­jemy naszym klien­tom to SCION. Pro­dukty bry­tyjskiej marki wyróż­ni­ają się żywymi kolorami, nowoczes­nymi wzo­rami i dobrą jakoś­cią wykonania.

W zakre­sie podłóg drew­ni­anych współpracu­jemy z prawdzi­wymi mis­trzami w swoim fachu. Są spec­jal­is­tami w obróbce drewna nauralnego

Przykłady ich pracy można zobaczyć u nas w sklepie. Aby zasięgnąć więcej infor­ma­cji prosimy o tele­fon lub kon­takt mailowy.

ekskluzywne podłogi drewniane

Dopełnie­niem dla pięknego drewna, są najwyższej klasy dywany. Ofer­owane przez nas pro­dukty firmy JAB wykony­wane są na zamówie­nie. Mamy pełną dowol­ność wymi­arów i wykończeń. Krawędź dywanu może zostać wyko­nana z kilkudziesię­ciu kolorów taśm polie­strowych, skór i Alcan­tary. Taśma może mieć 8cm , 5cm lub 1cm. Jest mozli­wość połączenia kilku kolorów wykładziny (dywany dwukolorowe w pasy itp). Kole­jnym ele­mentem deko­ra­cyjnym który można zas­tosować są widoczne na zdję­ci­ach kostki w kolorze wykończeń dywanu (lub kon­tratu­ją­cym) lub stalowym.

dywany i wykładziny JAB

Kat­a­log dywanów Jab COSY zobacz katalog

DYWANY SCION

SCION to nowa, bry­tyjska marka z mate­ri­ałami wykończeniowymi o orzeźwia­ją­cym charak­terze . Kolekcje firmy Scion są przez­nac­zone dla świadomego trendów klienta i zapro­jek­towane z myślą o obec­nej modzie. Scion ma w swo­jej ofer­cie przys­tępne cenowo dywany, tkaniny i tapety.