Sprawdź naszą ofertę pro­duk­tów AGD MIELE

Dzi­ała­ni­ami, jakie prowadzi nasza firma, chcemy zapewnić naszym Klien­tom możli­wość stworzenia wymar­zonych wnętrz. Odpowied­nie zdo­bi­enia okien, atrak­cyjne tapety na ścianach, wyjątkowe meble, pod­kreśla­jące urok pomieszczenia oświ­etle­nie i potrafiące wytrzy­mać długie lata podłogi to ele­menty, które po doda­niu do siebie są w stanie stworzyć wyjątkowe pokoje w naszych domach i mieszkaniach.

Niepow­tarzalne wnętrza byłyby niewiele warte, gdyby miały ist­nieć bez funkcjon­al­nego sprzętu. Sprzęt RTV i AGD ułatwia życie, pozwala funkcjonować w codzi­en­nym życiu. Warto dobier­a­jąc urządzenia, które w założe­niu powinny wystar­czyć na dłuższy czas, postawić na sprawd­zone rozwiąza­nia. Firmą, której pro­dukty od ponad stu lat cieszą właś­ci­cieli, jest niemiecki pro­du­cent wysok­iej klasy urządzeń AGD Miele.

Miele – jako jedyny pro­du­cent branży AGD, zapew­nia 20-​letni okres trwałości swoich sprzętów. Zarówno małe, jak i więk­sze sprzęty niemieck­iego pro­du­centa, znaleźć można w ofer­cie naszej firmy. Podob­nie jak w przy­padku pozostałego asorty­mentu, wybier­a­jąc pro­dukty AGD, które dostar­czamy naszym Klien­tom, staw­iamy przede wszys­tkim na jakość, wzor­nictwo i wysoką funkcjon­al­ność, dlat­ego też sprzęt firmy Miele można zakupić w naszym sklepie mieszczą­cym się w Warszawie.

ZAPRASZAMY DO OBE­JRZENIA NAJNOWSZEJ LINII MIELE

WYSOKIE RABATY NA PRO­DUKTY Z EKSPOZYCJI

EKSPRES DO KAWY CVA 6800

Model CVA 6800
Rodzaj
Urządze­nie wolno stojące
Urządze­nie do zabu­dowy na ziarna kawy /​sys­tem Nespresso ● /​–
Wyświ­et­lacz M Touch
Zas­tosowanie
Espresso /​Kawa /​Duża kawa ● /​● / ●
Cap­puc­cino /​Latte mac­chi­ato /​Caffè ● /​● / ●
Gorąca woda /​Gorące mleko/​Pianka z mleka ● /​● / ●
Peł­nia smaku
One­Touch /​One­Touch for Two ● /​●
Możli­wość ustaw­ienia stop­nia zmie­le­nia oraz ilości kawy
Młynek stożkowy dla zachowa­nia niezwykłego aro­matu kawy
Możli­wość przy­go­towa­nia napoju z kawy mielonej (pojem­nik na kawę mieloną) ● /​●
Pro­file użytkownika
Pro­gramowanie ilości wody /​tem­per­atury ● /​●
Pro­gramowanie ilości mleka /​pianki z mleka ● /​●
Zaparzanie wstępne /​Dzbanek kawy ● /​●
Kom­fort obsługi
Indy­wid­u­alny wybór języka
Zegar /​Data ● /​●
CupSen­sor
Dysza cen­tralna z możli­woś­cią reg­u­lacji wysokości 8,516,5
Pod­grze­wana płyta do odstaw­ia­nia i pod­grze­wa­nia filiżanek
Com­fort­Door /​Ukryty uch­wyt drzwiczek ● /​●
Wyj­mowany pojem­nik na ziarna kawy /​Mag­a­zynek na kap­sułki Nespresso ● /​–
Pojem­ność pojem­nika na ziarna kawy (g) 500
Pojem­ność mag­a­zynka na kapsułki
Pojem­ność pojem­nika na resztki kawy 15
Pojem­ność pojem­nika na wodę (l) 2,3
Pro­gramowanie czasu wł. oraz wył. urządzenia
Pro­gramowanie funkcji Standby /​podtrzymy­wanie pamięci zegara ● /​●
Opcjon­alne podłącze­nie do szu­flady do pod­grze­wa­nia naczyń
Stałe podłącze­nie do wody
Łat­wość czyszczenia
Kom­for­towe pro­gramy czyszczenia ● /​●
Automaty­czne płukanie prze­wodów na mleko
Wyj­mowane prze­wody na mleko /​Wyj­mowany zaparzacz ● /​●
Ekolo­gia
Tryb Eco — możli­wość ustawienia
Bez­pieczeństwo
Blokada uru­chomienia
Dane tech­niczne
Wymi­ary niszy (mm) (szer. x wys. x gł.) 595 x 452 x 530
Moc całkowita (kW) /​Napię­cie (V) /​Zabez­piecze­nie (A) 3,5/ 22024012
Wymi­ary węża dopły­wowego (m) /​kabla sieciowego (m) - /​2,0
Akce­so­ria
Szk­lany pojem­nik na mleko
Tabletki do odkamieni­a­nia /​Tabletki do czyszczenia zaparzacza ● /​●
Izolowany pojem­nik na mleko
Łyżeczka do dozowa­nia kawy mielonej
Wer­sje kolorystyczne
Stal /​CleanSteel
Havannabrown -
Bril­lant­white -
Obsid­i­an­black -

Więcej infor­ma­cji na stronie pro­du­centa — link

Fash­ion­Mas­ter — zestaw do pra­sowa­nia B 1847 (dokładny opis)

http://​design​for​life​.miele​.pl/​v​i​d​e​o​_​c​o​n​t​e​n​t​/​v​i​d​e​o​/​16​_​04​_​19​_​480​p​.​m​p​4