Sprawdź naszą ofertę pro­duk­tów AGD MIELE


WYPRZEDAŻ EKSPOZY­CJI !!


Dzi­ała­ni­ami, jakie prowadzi nasza firma, chcemy zapewnić naszym Klien­tom możli­wość stworzenia wymar­zonych wnętrz. Odpowied­nie zdo­bi­enia okien, atrak­cyjne tapety na ścianach, wyjątkowe meble, pod­kreśla­jące urok pomieszczenia oświ­etle­nie i potrafiące wytrzy­mać długie lata podłogi to ele­menty, które po doda­niu do siebie są w stanie stworzyć wyjątkowe pokoje w naszych domach i mieszkaniach.

Niepow­tarzalne wnętrza byłyby niewiele warte, gdyby miały ist­nieć bez funkcjon­al­nego sprzętu. Sprzęt RTV i AGD ułatwia życie, pozwala funkcjonować w codzi­en­nym życiu. Warto dobier­a­jąc urządzenia, które w założe­niu powinny wystar­czyć na dłuższy czas, postawić na sprawd­zone rozwiąza­nia. Firmą, której pro­dukty od ponad stu lat cieszą właś­ci­cieli, jest niemiecki pro­du­cent wysok­iej klasy urządzeń AGD Miele.

Miele – jako jedyny pro­du­cent branży AGD, zapew­nia 20-​letni okres trwałości swoich sprzętów. Zarówno małe, jak i więk­sze sprzęty niemieck­iego pro­du­centa, znaleźć można w ofer­cie naszej firmy. Podob­nie jak w przy­padku pozostałego asorty­mentu, wybier­a­jąc pro­dukty AGD, które dostar­czamy naszym Klien­tom, staw­iamy przede wszys­tkim na jakość, wzor­nictwo i wysoką funkcjon­al­ność, dlat­ego też sprzęt firmy Miele można zakupić w naszym sklepie mieszczą­cym się w Warszawie.

ZAPRASZAMY DO OBE­JRZENIA NAJNOWSZEJ LINII MIELE

WYSOKIE RABATY NA PRO­DUKTY Z EKSPOZYCJI

AKTU­AL­NIE NA EKSPOZY­CJI POSI­ADAMY KILKA­NAŚ­CIE URZĄDZEŃ

EKSPRES , SZU­FLADĘ I PIEKARNIK W KOLORZE GRAPHITE GREY

PIEKARNIKI I SZU­FLADĘ PRÓŻNIOWĄ W KOLORZE CZARNYM

PRALKI I SUSZARKI

LODÓWKI

FASH­ION­MAS­TER

ODKURZA­CZE SCOUT

EKSPRES DO KAWY CVA 6805 graphite grey

SZU­FLADA DO POD­GRZE­WA­NIA NACZYŃ ESW6214

URZĄDZE­NIE DO GOTOWA­NIA NA PARZE Z FUNKCJĄ PIEKARNIKA XXL

Więcej infor­ma­cji na stronie pro­du­centa — CVA6805

Fash­ion­Mas­ter — zestaw do pra­sowa­nia B 1847 (dokładny opis)

http://​design​for​life​.miele​.pl/​v​i​d​e​o​_​c​o​n​t​e​n​t​/​v​i​d​e​o​/​16​_​04​_​19​_​480​p​.​m​p​4