Deko­racje oki­enne sposobem na wyjątkowe wnętrza

Odpowied­nio zdo­biąc okna, możemy nadać wnętr­zom niepow­tarzal­nego nas­troju. Setki pro­duk­tów, które zna­jdą Państwo w naszej ofer­cie, sprawią, że pomieszcze­nie zyska nowy charak­ter i styl właśnie dzięki zdo­bi­e­niu okien. Sko­rzys­taj z naszego wielo­let­niego doświad­czenia i pozwól sprawić, by Państwa mieszkanie było oazą spokoju, zapew­ni­ało niezbędny relaks, a przy tym dostar­czało wyjątkowych bodźców wizualnych.

Domeną naszej firmy są deko­racje oki­enne. Prowad­zone w sposób kom­plek­sowy dzi­ała­nia — począwszy od pomi­arów, pomoc­nego doradztwa, uszy­cia odpowied­nich pro­duk­tów, na upię­ciu kończąc — sprawią, że zdo­bi­enia oki­enne odmienią całe pomieszcze­nie, a użyte we wszys­t­kich wnętrzach — cały dom.

Deko­racja okien nowoczesna, nowoczesne firany, odpowied­nio dobrane zasłony, pod­kreśla­jące styl i charak­ter pomieszczenia kar­nisze to tylko kilka z pro­duk­tów, które wprowadzą do Państwa pomieszczenia nutkę świeżości. Zdaj się na nasze doświad­cze­nie i zapewnij sobie wyjątkowy wys­trój we wnętrzach. Tylko z nami, deko­racja okien, jak i całych pomieszczeń, zapewni pełną satys­fakcję, a efekt koń­cowy dostar­czy niesamow­itych wrażeń este­ty­cznych na długie lata.

Co warto zaz­naczyć — mimo że nasza siedz­iba mieści się w Warsza­wie, prowadz­imy dzi­ała­nia również w innych miejs­cach naszego kraju. Zadz­woń już dziś i sko­rzys­taj z fachowego doradztwa naszych konsultantów!

Zaj­mu­jemy się kom­plek­sową deko­racją okien. Dokonu­jemy pomi­arów, doradzamy, szy­jemy, mon­tu­jemy, upinamy
Szy­jemy z tkanin włas­nych i powier­zonych. Mamy w ofer­cie tysiące wzorów mate­ri­ałów.
Są to zarówno klasy­czne tkaniny zasłonowe i obi­ciowe, jak i tafty, jed­wa­bie, płótna, organzy, woale.
W zestaw­ie­niu z różnorod­nymi kar­niszami stwarza to nieogranic­zone możli­wości aranżacji wnętrz.
Możemy Państwu zapro­ponować kar­nisze drążkowe (mosiężne, drew­ni­ane, stalowe, kute) szynowe, linkowe lub inne
sys­temy prze­suwa­nia i pod­noszenia tkanin (pan­ele, rolety rzym­skie lub aus­tri­ackie)
Pon­adto zna­jdziecie u nas Państwo kilka­dziesiąt kat­a­logów z Tapetami na ściany
Ofer­u­jemy również pro­fesjon­alne sys­temy zasła­ni­a­nia okien:

  • żaluzje met­alowe (16mm, 25mm, 35mm, 50mm)
  • żaluzje met­alowe (16mm, 25mm, 35mm, 50mm)
  • rolety do okien PCV, stan­dar­d­owe do muru (wiele tkanin)
  • ver­i­cale (86mm, 127mm)
  • plisy

Wiele sys­temów oraz kar­niszy może być zdal­nie sterowana.

Wszys­tkie ofer­owane pro­dukty można również kupić, nie korzys­ta­jąc z naszych usług.

Gwaran­tu­jemy miłą obsługę, wysoką jakość i terminowość.

Aby obe­jrzeć nasze deko­racje oki­enne zapraszamy do naszego salonu Warszawa.


Zapraszamy do współpracy pro­jek­tan­tów i architektów