Kar­nisze elek­tryczne są coraz częś­ciej wyko­rzysty­wane w deko­rac­jach okien. Wywodzą się one z sal kon­fer­en­cyjnych, teatrów oraz muzeów, ale obec­nie coraz częś­ciej zna­j­dują zas­tosowanie w mieszka­ni­ach prywatnych.

Na co zwró­cić uwagę wybier­a­jąc kar­nisze elektryczne?

W ofer­cie Ardeko można znaleźć wiele rodza­jów kar­niszy elek­trycznych, wśród których każdy zna­jdzie odpowied­nią propozy­cję dla siebie. Dostęp­nych jest wiele rozwiązań tech­nicznych, takich jak różne rodzaje sil­ników elek­trycznych o różnej mocy, sposoby sterowa­nia zasłon­ami, a także możli­wości ich mocow­a­nia. Warto zarez­er­wować sobie czas na roz­mowę z kon­sul­tan­tem, który wybierze najlep­sze kar­nisze do naszych potrzeb. Przed roz­mową należy przy­go­tować sobie odpowiedzi na pod­sta­wowe pyta­nia, takie jak: czy chcemy sterować ruchem zasłon za pomocą pilota czy też przełącznika umieszc­zonego w ścianie, czy zasłony mają się prze­suwać w jedną stronę, czy też kur­tynowo, w obie strony, a także jaki rodzaj zasłon będziemy wyko­rzysty­wać, ponieważ ich waga ma duże znacze­nie pod­czas wyboru kar­niszy. Ważną kwestią jest również ksz­tałt, wielkość oraz położe­nie okien, których deko­racje planu­jemy. W przy­padku dużych, narożnych oraz tara­sowych okien warto wybrać dobrej jakości zasłony automaty­czne, które ułatwią obsługę zasłon i będę w stanie utrzy­mać dość dużą wagę.

Najlep­sze kar­nisze elektryczne

Decy­du­jąc się na kar­nisze elek­tryczne warto wybrać pro­dukt wysok­iej jakości, który posłuży przez długie lata i nie będzie jak najm­niej awaryjny. Na rynku jest dostęp­nych wiele pro­duk­tów o dobrej relacji jakości do ceny, prak­ty­cznie na każdą kieszeń, pozwala­ją­cych wybrać najlep­sze kar­nisze. Warto zwró­cić uwagę między innymi na pracę sil­nika elek­trycznego: czy jest ona cicha i nie będzie zakłó­cała codzi­en­nych czyn­ności? Sil­nik powinien być umieszc­zony w sposób prak­ty­cznie niewidoczny, tak aby nie zakłó­cał aranżacji, a sam mech­a­nizm powinien posi­adać kilka stopni szy­bkości prze­suwa­nia zasłon. Bardzo ciekawą opcją jest funkcja miękkiego startu i stopu, dzięki której zasłona nie „buja się” pod wpły­wem gwał­townego szarp­nię­cia napędu. Warto także zwró­cić uwagę na to, czy kar­nisze elek­tryczne mają także opcję sterowa­nia ręcznego: może okazać się to bardzo przy­datne w przy­padku braku zasi­la­nia elek­trycznego lub awarii napędu.

Zasłony elek­tryczne i ich zastosowanie

Kar­nisze elek­tryczne są obec­nie coraz bardziej pop­u­larne, a co za tym idzie, dostępne są wer­sje dopa­sowane do więk­szości trendów aranża­cyjnych. Trudno obec­nie wyobrazić sobie deko­rację dużych okien w przeszk­lonych budynkach lub w lof­tach z bardzo wysokimi oknami bez sys­temu automaty­cznego sterowa­nia zasłon­ami. Kar­nisze elek­tryczne sprawdzają się we wszelkiego rodzaju nowoczes­nych wnętrzach i aranżac­jach, także w mod­nym stylu skan­dy­nawskim i min­i­mal­isty­cznym. Dostępne są w wielu kolorach: klasy­cznie białym, w odcieni­ach drewna, a także met­alu, dzięki czemu sprawdzą się w każdej aranżacji. Na wiel­bi­cielu stylu glam­our czekają kar­nisze ozdo­bione brokatem i krysz­tałkami, z kolei w pomieszczeni­ach utrzy­manych w kli­ma­cie rustykalnym można zas­tosować wer­sję wyko­naną z matowego drewna.

Wybier­a­jąc kar­nisze elek­tryczne warto poświę­cić czas zarówno na dobranie odpowied­niej funkcjon­al­ności, jak i najlep­szej styl­istyki. Tylko takie połącze­nie zapewni nam najlep­szy efekt.

Napęd Irismo WIRE­FREE 45 RTS EU S/​BAT — ze sterowaniem radiowym RTS z zasi­laniem bateryjnym (akumulator)

Jest to w pełni rozwiązaniem bezprze­wodowym, nie ma potrzeby korzys­ta­nia z usług elek­tryka.
Błyskaw­iczna insta­lacja w ciągu kilku minut. Ide­alny do automatyza­cji trudno dostęp­nych zasłon oki­en­nych, ofer­u­jąc rozwiąza­nia w obszarach, gdzie możli­wość wyko­na­nia okablowa­nia może być wyzwaniem. Bezprze­wodowe radiowe sterowanie RTS napę­dem pozwala na wyko­rzys­tanie całej rodziny nada­jników i pilotów RTS. Niepotrzebne okablowanie pomiędzy punk­tem sterowa­nia i napę­dem. Możli­wość zbu­dowa­nia hier­ar­chicznego sys­temu sterowa­nia radiowego.

Bezprze­wodowy napęd do automatyza­cji zasłon, typu Plug & Play. Nie wymaga wysiłku do obsługi. Jest przy tym kom­for­towy. Charak­teryzuje się cichą pracą.
Miękki start i miękki stop umożli­wia ochronę materiału
kar­nisze