Plisy ochronią przed słońcem i zapew­ni­ają atrak­cyjny wygląd oknom

Jeśli chcą Państwo zapewnić swoim oknom ochronę przed nad­miernym nasłonecznie­niem doskon­ałym wyborem są plisy. W odróżnie­niu od rolet i żaluzji, umożli­wiają jedynie częś­ciowe zasłonię­cie dopływu świata do pomieszczenia. Tkan­ina, z której wyko­nany jest pro­dukt, może być prze­suwana zarówno w górę jak i w dół, tworząc pożą­daną ochronę. Plisy zapew­ni­ają również możli­wość łączenia tkanin prze­puszcza­ją­cych światło z tymi, które przed nim chronią.

Dostępne w naszej ofer­cie plisy to nie tylko wysoka funkcjon­al­ność zależna od naszych wyma­gań, ale również niezwykle atrak­cyjny wygląd. Poza możli­woś­cią łączenia tkanin o różnej prze­puszczal­ności światła, nic nie stoi na przeszkodzie by wykonać je z wybranych przez klienta mate­ri­ałów o dowol­nym wzorze i kolorze. Tym samym ist­nieje możli­wość dopa­sowa­nia ich do charak­teru wnętrza, nada­jąc oknom wyjątkowego wyglądu.

Co niezwykle ważne, plisy można dopa­sować do ksz­tałtu okna – trójkąt­nego, trape­zowego, jak i trady­cyjnego – kwadra­towego czy pros­tokąt­nego. Dzięki perłowej powłoce w znaczny sposób ograniczają dopływ promie­niu słonecznych do pomieszczeń zapew­ni­a­jąc chłód w gorące dni. Istotna jest również możli­wość sterowa­nia plisami przy pomocy pilotów lub przełączników, przez co nie wyma­gają bezpośred­niego kon­taktu z produktem.

Skon­tak­tuj się z naszym kon­sul­tan­tem, lub odwiedź nas w Warsza­wie – uzgod­nimy warunki współpracy i zamówienia.

Plisy to rodzaj osłon oki­en­nych, które skutecznie przesła­ni­ają pomieszczenia przed nad­miernym nasłonecznie­niem. W odróżnie­niu od rolet czy żaluzji plisa umożli­wia zasłonię­cie dowol­nego frag­mentu okna przy jed­noczes­nym prze­suwa­niu tkaniny zarówno od dołu, jak i od góry. Sze­roki wybór tkanin pozwala na zas­tosowanie plis jako wyłącznej deko­racji okien. Dodatkowym atutem tego typu osłony jest to, że można tu łączyć ze sobą tkaniny trans­par­entne jak i w pełni zaciem­ni­a­jące. Dowol­ność ta także doty­czy struk­tury i kolorystyki uży­tych mate­ri­ałów. Plisy wys­tępują w wielu mod­elach, w tym do niety­powych ksz­tałtów okien (trójkąty, trapezy). Dzięki funkcjon­al­ności plis oraz sze­rok­iej gamie tkanin ochrona przed światłem słonecznym jest bardziej skuteczna, a pomieszczenia nabier­ają ory­gi­nal­nego wyglądu.Część tkanin do plis pokryta jest od tyłu perłową powłoką, która istot­nie redukuje nagrze­wanie pomieszczeń. Plisy mogą być sterowane elek­trycznie co szczegól­nie istotne jest przy przesła­ni­a­niu dachów ogrodów zimowych i innych okien z utrud­nionym dostępem.

Poniżej skró­cony wykaz mod­eli plis

przykłady real­iza­cji: