Rolety rzym­skie na wymiar, szy­cie rolet rzymskich

Rolety rzymskie na wymiar, szycie rolet rzymskich
Rolety rzymskie na wymiar, szycie rolet rzymskich
Rolety rzymskie na wymiar, szycie rolet rzymskich

Naszym klien­tom zapew­ni­amy pomoc w deko­racji wnętrz. Ofer­u­jąc kom­plek­sową obsługę dostar­czamy atrak­cyjnych pro­duk­tów, które są w stanie odmienić aranżacje, radz­imy oraz pomagamy w real­iza­cji planów. Mimo, że siedz­ibą naszej firmy jest Warszawa, w przy­padku więk­szych zle­ceń jesteśmy w stanie dojechać w wybrane miejsce na tere­nie naszego kraju. Najważniejsze jest dla nas zad­owole­nie klienta, w związku z czym dokładamy wszel­kich starań, aby swoimi dzi­ała­ni­ami doprowadzić do tego stanu.

W naszej ofer­cie zna­jdą Państwo liczne deko­racje oki­enne. Funkcjon­alne żaluzje, rolety rzym­skie, plisy, kar­nisze, firanki – to tylko mała część naszej oferty. W naszej kom­pe­tencji leży również szy­cie na wymiar. Spośród tysięcy wzorów dostęp­nych w naszej ofer­cie, mogą Państwo wybrać te trafi­a­jące w Państwa gust, lub zapro­ponować swój mate­riał. Na spec­jalne zamówie­nie wykon­amy zasłony, ale również narzuty czy poduszki. Podob­nie sprawa wygląda w przy­padku cieszą­cych się uznaniem klien­tów rolet rzym­s­kich – mogą być wyko­nane z więk­szości tkanin dostęp­nych w naszej ofer­cie tworząc niepow­tarzalne kom­pozy­cje.

Jeśli chcą Państwo zapewnić swoim pomieszczeniom niepow­tarzalny wys­trój, stworzyć wnętrza w pełni odpowiada­jące indy­wid­u­al­nym wyma­gan­iom – zachę­camy do kon­taktu z naszą firmą. Doradz­imy, uszy­jemy, zamon­tu­jemy i upniemy.

Tkan­ina we wnętrzu speł­nia wiele funkcji; Zdobi,chroni przed światłem,wzrokiem innych ludzi,tłumi dżwięki.
Wybier­a­jąc rodzaj deko­racji okien musimy określić
–charak­ter wnętrza/nowoczesne,klasyczne /​
–oczeki­waną prze­puszczal­ność światła
–warunki tech­niczne zamo­cow­a­nia przesłon

Biorąc pod uwagę charak­ter wnętrza pro­ponu­jemy dużą różnorod­ność tkanin , sposobów szy­cia i zamo­cow­a­nia

Jed­nym z najchęt­niej wybier­anych sposobów przesłonię­cia okien są rolety rzym­skie na wymiar.

SPOSOBY MON­TAŻU ROLET RZYMSKICH

Do SufituRoletę mon­tu­jemy do sufitu. Sze­rokość rolety jest o ok 10-​20cm więk­sza od sze­rokości wnęki oki­en­nej. Do wysokości wnęki doda­jemy całą wysokość nadproża
Do ścianyRoletę mon­tu­jemy do ściany nad oknem. Sze­rokość rolety jest o ok 10-​20cm więk­sza od sze­rokości wnęki oki­en­nej. Do wysokości wnęki doda­jemy 25-​30cm ‚żeby roleta się złożyła i nie koli­d­owała z otwier­anym oknem
Na ramę oknaTen sposób mon­tażu umożli­wia wyko­rzys­tanie para­petu na kwiaty , czy inne ozdoby. Rolety mon­towane są przy szy­bie do ramy oki­en­nej. Jako wysokość poda­jemy wysokość ramy oki­en­nej. Sze­rokość rolety to sze­rokość szyby + odległość do klamki x 2

, do muru nad oknem w odległości nie mniejszej niż 25cm powyżej skrzy­dła otwartego okna/​zdjęcie/​lub bezpośred­nio do ram okiennych./zdj/
Mon­tu­jąc do sufitu możemy zaw­iesić dwie rolety jedna za drugą-​z tkaniny prze­jrzys­tej i zasłaniającej/zdj/.Montaż do ściany dwóch rolet jest możliwy na spec­jal­nych wzmacnianych,rozsuwanych wspornikach.

Rolety mogą być sterowane za pomocą łańcuszka/​różne kolory-biały,szary ‚beż,brąz,czarny,srebrny met­alowy zdj/,sznura/biały,beż,szary,czarny/ lub elektrycznie24V lub 230V .Do sterowa­nia elek­trycznego wyko­rzys­tu­jemy podze­społy Somfy,Coulisse,Elero.Rolety mogą być sterowane przełącznikiem umieszc­zonym na ścianie, pilotem radiowym a nawet za pomocą iPhone’a, iPad’a lub innego smartphone’a.Wszystkie ofer­owane przez nas rolety współpracują z sys­temami inteligent­nych domów.

Rolety rzym­skie Warszawa mogą być wyko­nane z więk­szości tkanin,które mamy w swo­jej ofercie,ale właśnie tkanina/wzór,faktura,grubość/ wymusza często sposób szycia.

Jed­nym z najbardziej pop­u­larnych sposobow szy­cia jest z tzw. „paty­czkami do przodu” .Charak­teryzuje się on widocznymi od przodu rolety deko­ra­cyjnymi szprosami w tunelach z tkaniny /​jeżeli jest kilka rolet obok siebie to szprosy są w jed­nej linii od podłogi czy parapetu.Odległości pomiędzy szprosami są rozliczane indy­wid­u­al­nie do każdego zlecenia,z uwzględ­nie­niem takiego sposobu składa­nia się tkaniny,żeby słońce nie wypalało fałd kiedy roleta jest lekko opuszczona/.Od spodu rolety wszy­wane są na przezroczystych tasiemkach kółeczka odporne na czyszcze­nie chemiczne​.Do szy­cia uży­wamy wysok­iej jakości

Inny efekt osi­aga sie wszy­wa­jąc poziome taśmy tunelowe od tyłu tkaniny.Uzyskujemy wtedy gładką powierzch­nię rolety usz­ty­wnioną szprosami.Taśma tunelowa jest wtedy przyszyta jed­nym szwem.Jeżeli chcemy uzyskać lekko wypukłe szprosy-​specjalną taśmę przyszy­wamy dwukrot­nie góra-​dół i w ten sposób utwor­zony tunel wprowadzamy fiszbiny.Najczęsciej wyko­rzys­tu­jemy ten sposób do cienkich,delikatnych tkanin.Szprosy są cienkimi przezroczystymi rureczkami.Stosujemy wtedy również przezroczyste obciążniki.

W kole­jnym rodzaju rolet rzym­s­kich taśmy wszy­wane są w pionie.Tkanina miękko się układa,ale w reg­u­larne fałdy.Szerokość fałd Dodatkowo niek­tóre faldy mogą być spięte ze sobą więc po całkow­itym rozłoże­niu rolety one pozostaną /.Tkanina w role­tach może być rown­ież udrapowana /​roleta austriacka/​lub układana/​roleta londyńska/

Możliwe jest łącze­nie tkanin z uwzględ­nie­niem raportu ‚doszy­wanie plis,ozdobnych wypustek czy pasmanterii.Grupy rolet w jed­nym pomieszcze­niu są szyte z uwzględ­nie­niem pow­tarzal­ności wzoru lub moga tworzyć zaplanowany uklad barw i wzorów.

Nowoczesne firany — rolety rzym­skie są gwarancją dobrze ozdo­bionego okna.


Aby osiągnąć efekt pełnego zaciemnienia-​rolety pod­szywa się pod­szewką typu black out

Przy mon­tażu do ramy oki­en­nej uch­wyty są przykrę­cane do listwy przyszybowej,która nie jest ele­mentem kon­struk­cyjnym okna i sama rama nie ulega uszkodzeniu.Mogą być również zas­tosowane zaczepy bezinwazyjne/​bez wiercenia/