Sty­lowe tkaniny obi­ciowe i firankowe

Swoimi dzi­ała­ni­ami prag­niemy zapewnić naszym klien­tom dostęp do pro­duk­tów, przy pomocy których stworzą Państwo wyjątkowe wnętrza. Bez wąt­pi­enia należą do nich deko­ra­cyjne tkaniny, łączące w sobie prz­eróżne style, mające sze­rokie zas­tosowanie, budzące zach­wyt i pożą­danie wśród miłośników atrak­cyjnych wnętrz.

Korzys­ta­jąc z kat­a­logów dostęp­nych w naszym sklepie w Warsza­wie, mogą zapoz­nać się Państwo ze wszys­tkimi wzo­rami dostęp­nych w naszej ofer­cie tkanin. Znaleźć w nich można odmi­any deko­ra­cyjne, pełne nowoczes­nego stylu, przy­wołu­jące ducha starych cza­sów uznawane za trady­cyjne. Mogą być użyte do stworzenia wyjątkowych kom­pozy­cji zdo­biąc Państwa wnętrza. Delikat­niejsze posłużą do uzyska­nia wyjątkowych firanek, zaś tapicer­skie, wytrzy­małe tkaniny obi­ciowe zapewnią długie lata użytkowa­nia foteli, krze­seł czy kanap. Na Państwa prośbę możemy wykonać z nich zasłony, poduszki czy rolety. Jeśli nie zna­jdą Państwo tkaniny w stu pro­cen­tach speł­ni­a­jącej spre­cy­zowane oczeki­wa­nia prosimy o kon­takt – postaramy się sprowadzić ją do naszego sklepu.

Wszys­tkie tkaniny sprowadzamy na zamówienia klienta. Czas oczeki­wa­nia na ich przy­by­cia zamyka się w ter­minie 24 tygodni. Ist­nieje również możli­wość ekspre­sowego ściąg­nię­cia danego pro­duktu – wów­czas wystar­czą 3 dni.

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z naszą bogatą ofertą i zakupów!

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą tkanin deko­ra­cyjnych. Pro­ponu­jemy tkaniny nowoczesne i tkaniny sty­lowe, tkaniny zasłonowe, tkaniny firankowe, tkaniny obi­ciowe. Wszys­tkie wzory tkanin prezen­towanych na stronie inter­ne­towej mogą Państwo zobaczyć w kat­a­lo­gach w naszym sklepie. Tkaniny sprowadzane są na zamówie­nie klienta (24 tygodnie)lub eksp­re­sem w 3dni. Jest możli­wość sprzedaży wysyłkowej tkanin. Jeżeli poszuki­wanej przez Państwa tkaniny nie ma na naszej stronie — proszę pytać, możliwe że możemy ją sprowadzić. Możliwy jest zakup samego mate­ri­ału lub zlece­nie wyko­na­nia zasłon, rolet, poduszek czy narzut.