Dba­jąc o wys­trój mieszka­nia, zwracamy uwagę przede wszys­tkim na ściany oraz meble. Wiele osób zapom­ina jed­nak o oknach, nie zda­jąc sobie sprawy jak ważną rolę pełnią pod­czas tworzenia odpowied­niego kli­matu wewnątrz pomieszczenia.

Rolety rzym­skie można określić dwoma słowami: funkcjon­al­ność i ele­gancja. Pasują prak­ty­cznie do każdego typu wnętrza, pod­kreślają jego styl i wydoby­wają ukryte pię­kno. Jeśli zas­tanaw­iają się Państwo nad oki­enną aranżacją zapraszamy do lek­tury niniejszego wpisu, w którym opisu­jemy zalety rolet rzymskich.

Funkcjon­al­ność

Rzym­skie rolet charak­teryzują się wyjątkowo prostym, intu­icyjnym mon­tażem. Ich zasada dzi­ała­nia sprawia, że doskonale pasują do każdego okna choć, z racji swo­jej ergonom­iczności i oszczęd­ności miejsca, są chęt­nie wyko­rzysty­wane przede wszys­tkim do deko­rowa­nia niewiel­kich otworów oki­en­nych. Skutecznie chronią przed nad­mi­arem światła i budują w pomieszcze­niu odpowiedni nas­trój, zaś możli­wość pra­nia tkaniny w 30 stop­ni­ach sprawia, że są wyjątkowo łatwe w utrzymaniu.

Sposoby pod­noszenia i opuszcza­nia rolet rzym­s­kich – zarówno sznurkowy, jak i kora­likowy – odz­naczają się nie tylko wygodą, ale również este­ty­cznym wyglądem.

Ele­gancja

Ponieważ rolety rzym­skie są wyko­nane z różnorod­nych mate­ri­ałów, każda osoba może sper­son­al­i­zować je w opar­ciu o własny gust i potrzeby. Niezwykle sze­roka gama barw oraz zróżni­cow­ana grubość dostęp­nych tkanin sprawia, że możemy nadać wnętrzu dowol­nego charak­teru lub po prostu dopa­sować rolety to reszty aranżacji.

Dobrym pomysłem jest zestaw­ianie rolet z innymi ele­men­tami deko­ra­cyjnymi – obrusami, poduszkami, a nawet poś­cielą. W prze­ci­wieńst­wie do trady­cyjnych żaluzji nie rzu­cają się w oczy, za to dyskret­nie dzi­ałają na nasz zmysł estetyki.

Pod­sumowanie

Decy­du­jąc się na zmi­anę wys­troju warto pamię­tać o odpowied­niej deko­racji okien. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak ważnym są one ele­mentem. Odpowied­nio dobrane rolety rzym­skie stanowią ele­ganckie i prak­ty­czne rozwiązanie, które z pewnoś­cią pod­niesie nasze wraże­nia este­ty­czne w każdym pomieszcze­niu – w salonie, kuchni, a nawet łazience.