Mal­owanie ścian na jed­no­lity kolor wciąż stanowi pop­u­larne rozwiązanie, jed­nak wiele osób próbuje wprowadzić do swo­jej przestrzeni życiowej szczyptę ory­gi­nal­ności. Zatrud­ni­ają pro­jek­tan­tów wnętrz i kupują różnorodne ele­menty wykończeniowe – tapety, boaz­erię, a nawet płytki ści­enne. Poniżej opisu­jemy kilka sposobów na ory­gi­nalną aranżację przestrzeni ściennej.

Cegłopodobne płytki

Trzeba przyz­nać, że wykończe­nie wnętrza za pomocą płytek cegłopodob­nych to dość ory­gi­nalny pomysł. Szy­bkie i proste w mon­tażu, wyglą­dają iden­ty­cznie jak trady­cyjne cegły. Ich najwięk­szą zaletą jest jed­nak możli­wość wyko­rzys­ta­nia zarówno wewnątrz budynku jak i na jego elewacji.

Cegłopodobne płytki świet­nie kom­ponują się z ele­men­tami szk­lanymi i drew­ni­anymi, nada­jąc wnętrzu ele­ganck­iego charakteru.

Boaz­e­ria

Odpowied­nio zaim­preg­nowana drew­ni­ana boaz­e­ria to ele­ment wykończeniowy stosowany w mieszka­ni­ach, biu­rach oraz powierzch­ni­ach mag­a­zynowych. Nadaje wnętr­zom nat­u­ral­nego charak­teru, a dodatkowo, dzięki ter­moizo­la­cyjnym właś­ci­woś­ciom drewna, tworzy dobroczynny mikrokli­mat.

Boaz­e­ria to jed­nak nie tylko ściany, ale również elewacje i wykończenia tarasów. Wyko­nana z różnych gatunków drewna, wspaniale prezen­tuje się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Tapety

W naszym zestaw­ie­niu nie mogło oczy­wiś­cie zabraknąć niezmi­en­nie pop­u­larnych tapet ści­en­nych. Z powodze­niem wyko­rzysty­wane od niemal 500 lat (a według niek­tórych źródeł nawet dłużej), pozwalają nadać pomieszcze­niu niemal dowolny charak­ter. Stale ros­nąca oferta oraz nowe tech­nolo­gie i mate­ri­ały spraw­iają, że tapety poko­jowe są dziś bardziej pop­u­larne niż kiedykol­wiek wcześniej.

W prze­ci­wieńst­wie do płytek i boaz­erii, tapety można wyko­rzysty­wać jedynie w pomieszczeni­ach, jed­nak bogactwo wzorów, moty­wów i mate­ri­ałów, na których są wyko­nane, czynią z nich uni­w­er­salną i ele­gancką deko­rację każdego wnętrza.