Zasłony rzym­skie, inaczej nazy­wane także role­tami rzym­skimi, to nowoczesne rozwiązanie do zas­tosowa­nia w oknach. Ich zadaniem jest ochrona naszego mieszka­nia przed promieni­ami słonecznymi. Oprócz swo­jej funkcji użytkowej zasłony rzym­skie stanowią także nietuzinkową i niezwykle ory­gi­nalną ozdobę okien. Zna­jdą one swoje zas­tosowanie w niemal każdym domu.

Ich funkcjonowanie jest oparte na spec­jal­nym mech­a­nizmie, który jest sterowany za pomocą łań­cuszka wyko­nanego z PCV lub chro­mowanego met­alu. Złożona w ten sposób roleta układa się w równe zakładki. Możemy dowol­nie reg­u­lować jej wysokość oraz położe­nie. W dzień będzie więc mogła zapewnić w pomieszcze­niu cień, a w nocy ochroni naszą pry­wat­ność. Sam mech­a­nizm składa­nia i rozkłada­nia zasłon jest prosty w obsłudze.

Zasłony rzym­skie od trady­cyjnych rolet różnią się przede wszys­tkim miejscem mon­tażu. Są one bowiem zwykle mocow­ane do ściany lub sufitu, a nie bezpośred­nio do okna, co ma miejsce w przy­padku zwykłych rolet. Sprawdzą się więc szczegól­nie u tych z nas, którzy nie chcą ryzykować uszkodzenia ram oki­en­nych przy zakłada­niu trady­cyjnych rolet.

Niewąt­pliwą zaletą zasłon rzym­s­kich jest duży wybór kolorów i mate­ri­ałów, z jakich mogą zostać one wyko­nane. Decy­du­jąc się na ich wyko­nanie na zamówie­nie możemy wybrać zarówno, z jakiego mate­ri­ału zostaną uszyte, jak też zde­cy­dować o sposo­bie ich wykończenia. Do wyboru mamy bowiem możli­wość wyko­na­nia prostego dołu, jego wykończenia fal­baną, wycię­cia pod skosem itp. Firmy zaj­mu­jące się ich pro­dukcją i mon­tażem wykon­ają zamówiony towar dokład­nie na wymiar naszego okna.

Kole­jną zaletą wyróż­ni­a­jącą zasłony rzym­skie jest możli­wość ich zas­tosowa­nia w każdym pomieszcze­niu naszego domu lub mieszka­nia. Mogą być umieszc­zone zarówno w łazience, kuchni, salonie, jak i pokoiku dziecię­cym czy garder­o­bie. Z pewnoś­cią będą stanow­iły doskon­ałą alter­natywę od trady­cyjnych firanek i zasłonek. Dzięki swo­jemu ele­ganck­iemu i zarazem ory­gi­nal­nemu wyglą­dowi staną się prawdziwą ozdobą naszych okien. Nie ważne też czy nasz dom jest urząd­zony w nowoczes­nym, czy bardziej klasy­cznym stylu, zasłony rzym­skie znakomi­cie sprawdzą się bowiem w oby­dwu przypadkach.

Dzięki ich zas­tosowa­niu nie będziemy już musieli wieszać w oknie zarówno firanek, jak i zasłonek – obie te funkcje spełni sama zasłona rzym­ska. Dla miłośników trady­cyjnych firanek poleca się zas­tosowanie rolet półprzeźroczystych, które będą prze­puszczały światło i poz­wolą na doświ­etle­nie pomieszczenia. Dla tych z użytkown­ików, których mieszka­nia są słoneczne i chcieliby latem czuć przy­jemny chłód, poleca się nato­mi­ast zas­tosowanie w role­tach grub­szych tkanin zasłonowych.

Nie ma także prob­lemu z zachowaniem czys­tości zasłon rzym­s­kich. Bez prob­lemu można je bowiem samodziel­nie zdjąć i wyprać w pralce w odpowied­niej tem­per­aturze zależnej od rodzaju mate­ri­ału, z którego są wykonane.

Zasłony rzym­skie są z pewnoś­cią ciekawą alter­natywą dla tych osób, którym znudz­iły się spo­tykane w każdym niemal mieszka­niu firany i zasłony. Docenią je także ci z nas, którzy kochają ele­gancję oraz wysoką funkcjon­al­ność zas­tosowanych w swoim domu rozwiązań.