Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie okna świad­czą o mieszka­niu czy domu, a tym samym ich mieszkań­cach. To właśnie okna widoczne są z zewnątrz, dzięki czemu tworzą wraże­nie (niekiedy mylne) na temat wyglądu wnętrza. Równocześnie to właśnie deko­racje okna deter­min­ują wygląd całości, bo źle dobrane rzu­tują na oświ­etle­nie pomieszczenia, a tym samym na jego ogólny wygląd. Światło i cień są bowiem ostat­nim ele­mentem wys­troju, który decy­duje o wyglądzie całości.

Rolety oki­enne są jed­nym z tych ele­men­tów wys­troju, których wartość funkcjon­alna ma równie istotne znacze­nie jak wartość este­ty­czna. Rolety nie tylko chronią przed spo­jrzeni­ami sąsi­adów, zapew­ni­a­jąc pry­wat­ność, ale również poma­gają w kon­trolowa­niu tem­per­atury w pomieszczeni­ach dzięki reg­u­lowa­niu nasłonecznienia, co znacząco wpływa na kom­fort domown­ików. W ofer­cie firmy Ardeko zna­j­dują się rolety zarówno najbardziej klasy­czne, jed­nokolorowe, jak również bardziej uroz­maicone, z intrygu­ją­cymi wzo­rami, które doskonale dopa­sują się do wymar­zonego wys­troju. Z uwagi na różnorod­ność mate­ri­ałów, z których są szyte, oraz na ich uni­w­er­sal­ność, stanowią jeden z lep­szych sposobów kre­owa­nia wystroju.

Na szczególną uwagę zasługują rolety rzym­skie, których oferta obe­j­muje najsz­er­szy wybór rodza­jów tkanin oraz wzorów i kolorów z funkcjon­al­nych deko­racji okien. Ze względu na sposób szy­cia, użyty mate­riał oraz sposób mon­tażu są rozwiązaniem, które sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych. Zapew­ni­ają pełnię pry­wat­ności, możli­wość całkowitego zaciem­nienia, a także wygodę, bowiem w ofer­cie zna­j­dują się mod­ele sterowane pilotem, co w przy­padku wysoko umiejs­cowionych okien będzie najlep­szą alter­natywą dla innych form zaciemnienia.

Żaluzje to inny, ciekawy sposób na deko­rację okna oraz zad­banie o intym­ność ogniska domowego. Minęły już czasy jed­norod­nych, met­alowych żaluzji — obec­nie w ofer­cie zna­j­dują się stwor­zone z tkaniny, PCV, a także drewna. Odpowied­nio dobrane pomogą nie tylko w reg­u­lacji zaciem­ni­a­nia, ale przede wszys­tkim wiz­ual­nie ocieplą wnętrze. Żaluzje można dobrać także pod kątem sze­rokości poje­dynczego pasma oraz ułoże­nia pio­nowego lub poziomego. Ten rodzaj deko­racji sprawdzi się szczegól­nie w nowoczes­nych, mod­nych wnętrzach, jed­nak równie dobrze będą się kom­ponowały w innych stylach.

Żaluzje pan­elowe to rozwiązanie wyjątkowe. Niezwykle wytrzy­małe, niety­powe, przy­cią­ga­jące spo­jrzenia, a przy tym odwołu­jące się do stylu japońskiego sprawdzą się w surowych czy też mod­ernisty­cznych wnętrzach. Mno­gość ksz­tałtów oraz kolorów nada znamion indy­wid­u­al­ności każdemu pomieszcze­niu przesłoniętemu żaluz­jami panelowymi.

Ele­mentem często niedoce­ni­anym w wys­troju wnętrz są kar­nisze, tym­cza­sem stanowią one niezwykle istotny detal w ogól­nej aranżacji wnętrza. Począwszy od bardzo pop­u­larnych kar­niszy drążkowych, poprzez linkowe, które doskonale pasują do mod­ernisty­cznych wnętrz, a na szynowych skończy­wszy. Te ostat­nie dedykowane są szczegól­nie dla dużych pomieszczeń ze względu na swoja zdol­ność dopa­sowa­nia się do różnych ksz­tałtów ścian.

Wybór kar­nisza powinien być pow­iązany z decyzją doty­czącą firan i zasłon — najbardziej powszech­nej i zarazem najczęś­ciej stosowanej formy deko­racji okna. Firany częś­ciowo chronią przed ciekawskimi spo­jrzeni­ami, jed­nak przede wszys­tkim nadają wnętrzu lekkości oraz este­ty­czności. Zasłony nato­mi­ast są dopełnie­niem całości, swoistym wykończe­niem zdo­bi­enia okna. Zarówno firany, jak i zasłony to rodzaj „ubra­nia” dla okna — jak każdy strój, mogą być wyko­nane z różnych mate­ri­ałów, w roz­maitych kolorach i wzo­rach. Powinny być jed­nak dopa­sowane do charak­tery wnętrza: ele­ganck­iego lub rustykalnego. Mod­ernisty­cznego lub staromodnego.

Plisy to rozwiązanie szczegól­nie pole­cane tym, którzy chcą nadać swo­jego wnętrzu charak­teru. Pokryte perłową powłoką zapew­ni­ają bardzo dobrą ochronę przed nad­miernym nasłonecznie­niem, a dodatkowo umożli­wiają zasłonię­cie wybranego frag­mentu okna — od góry, od dołu lub obu tych frag­men­tów. Plisy mogą być wyko­nane z różnych mate­ri­ałów i tkanin, co pozwala na dopa­sowanie ich do każdego wnętrza, a dodatkowo również do nie­s­tandar­d­owych ksz­tałtów okien (okrągłych, trape­zowych i innych).

W każdym pomieszcze­niu okno jest tym ele­mentem, na który zwraca się od razu uwagę. To źródło światła, ku któremu kierują się automaty­cznie spo­jrzenia. To zarazem wiz­ytówka domu z zewnątrz, dlat­ego tak istotne jest, by deko­racje okna były dopa­sowane do wnętrza, a przy tym nie traciły swej funkcjon­al­ności. Dzięki sze­rok­iej ofer­cie nie trzeba już rezyg­nować z este­tyki na rzecz praktyczności.