Najlep­szym pomysłem na zmi­anę wys­troju wnętrz i udeko­rowanie okna jest sty­lowa roleta rzym­ska. W naszej ofer­cie zna­jdziesz sze­roki wybór rolet, o różnych wzo­rach i kolorach. Zde­cy­dowanie się na tą jedną nie jest takie proste, więc pod­powiadamy, jak wybrać odpowied­nią roletę rzym­ską do Two­jego mieszkania.

Rolety rzym­skie są prak­ty­czne, funkcjon­alne, a przy tym są deko­racją dla każdego okna. Coraz częś­ciej wybier­ane są rolety rzym­skie i dzięki temu zdoby­wają przewagę nad trady­cyjnymi zasłonkami oki­en­nymi. Wyglą­dają bardzo schlud­nie, pełnią swoją funkcję i bardzo łatwo utrzy­mać je w czystości.

Jak wybrać odpowied­nią roletę rzymską?

Wybier­a­jąc w sklepie jakąś rzecz zwracamy najpierw uwagę na wygląd, jakość i na cenę. Wszys­tkie te czyn­niki spraw­iają, czy roleta będzie przez nas kupi­ona, czy też nie. Lep­sza jakość to wyższa cena i lep­iej na taki wybór się zde­cy­dować, gdyż będziemy mogli cieszyć się piękną roletą przez długie lata. Jeżeli szukasz ide­al­nej rolety na okno spójrz po pier­wsze na wymiar rolety — musi być odpowiedni do wielkości okna. Po drugie zwróć uwagę na obciążnik, czyli dolną listwę, która sprawia, że mate­riał ład­nie się układa i zapo­bieg­nie gniece­niu się. Kole­jnym ważnym ele­mentem jest mate­riał — musi być dobrej jakości. Po pra­niu nie powinien zmieniać swoich wymi­arów i ksz­tałtów. Tkan­ina wyko­rzys­tana do pro­dukcji rolet rzym­s­kich nie powinna być lekka, jak przy firankach, ani zbyt ciężka, jak w przy­padku zasłon. Następ­nym czyn­nikiem wpły­wa­ją­cym na jakość rolety rzym­skiej jest jej szy­cie — powinno być równe i trwałe. Dobrze uszyta roleta wpływa na jej ide­alne układanie się. Zwróć także uwagę na mech­a­nizm reg­u­lacji rolety, który powinien dzi­ałać gładko i lekko. Szczegól­nie ważne jest to przy więk­szych oknach i role­tach, które są cięższe, więc mech­a­nizm musi być ide­al­nie dos­tosowany, aby użytkowanie rolety było przy­jem­noś­cią, a nie kosz­marem. Sto­su­jąc się do wszys­t­kich powyższych wskazówek jakość wybranej rolety na pewno będzie Cię cieszyć. Pozostaje tylko wybrać odpowiedni kolor i wzór. Kom­bi­nacji jest bardzo wiele. Do pomieszczeń kolorowych, z wieloma dodatkami ide­al­nie sprawdzi się roleta w jed­no­li­tym kolorze, tak aby nie dokładać kole­jnych wzorów do już bogat­ego wnętrza. Z kolei, gdy mamy pokój stonowany w jed­nym kolorze możemy wybrać roletę z ciekawym, wzorzystym motywem.

Jak mon­tować roletę rzym­ską i jak o nią dbać?

Najlepiej, aby roleta zachodz­iła za krawędź okna przy­na­jm­niej o 3 cm. Takie zakrycie jest odpowied­nie dla okna i roleta dobrze się wtedy prezen­tuje. Rolety rzym­skie mon­tuje się na ścianie wysoko nad oknem, nie tuż bezpośred­nio nad nim. Takie mon­towanie daje bardziej este­ty­czny wygląd. Można ją także zamon­tować na kar­niszach. Rolety rzym­skie można prać, jest to niewąt­pli­wie ich zaletą i przewagą nad trady­cyjnymi role­tami. Aby ją wyprać należy odczepić na górze rolety rzep mocu­jący, który spowoduje, że mate­riał rolety opad­nie. Kole­jno należy odczepić linki z zacisków i wyciągnąć szprosy. W ten sposób mamy gotowy mate­riał do wypra­nia. Pralkę ustaw­iamy na 30°C bez wirowa­nia, aby zapo­biec ewen­tu­al­nemu zniszcze­niu mate­ri­ału lub korzys­tamy z pralni chemicznej. Po wypra­niu mate­riał należy równo rozwiesić i po wyschnię­ciu zaw­iesić na okno.

Nasz asorty­ment jest bogaty i zróżni­cow­any, dzięki temu każdy klient ma możli­wość znalezienia odpowied­niej rolety rzym­skiej. Nasze pro­dukty są wyko­nane z najwyższych jakości tkanin. Cen­imy zad­owole­nie naszych stałych klien­tów i czekamy na kole­jnych, którzy będą czuli satys­fakcję z zakupów. Zachę­camy do odwiedza­nia naszego sklepu w celu sprawdza­nia oferty i zakupi­enia odpowied­nich deko­racji okiennych