Nowoczesne tech­nolo­gie ofer­ują nam szereg udo­god­nień. Podob­nie jak kiedyś pilot do telewiz­ora, wielo­funkcyjne smart­fony, sterowane głosem oświ­etle­nie czy inteligentne ter­mostaty mają dziś za zadanie zwięk­sze­nie naszego kom­fortu oraz ułatwie­nie nam wykony­wa­nia codzi­en­nych czyn­ności. Pod­czas pro­jek­towa­nia sprzętów domowych, pro­du­cenci staw­iają obec­nie na jak najwięk­szą automatyza­cję, która pozwala zaoszczędzić ich użytkown­ikom cenny czas.

(Nie)zwykłe żaluzje

Główną funkcją żaluzji jest reg­u­lacja nasłonecznienia wnętrza naszego mieszka­ni­abądź domu. Speł­ni­ają one jed­nak również inne funkcje – wspo­ma­gają kli­maty­zowanie mieszka­nia, a takżestoją na straży naszej pry­wat­ności.

Jed­nym z ciekawszych, dostęp­nych współcześnie rozwiązań są żaluzje elek­tryczne. Solidne oraz posi­ada­jące este­ty­czny wygląd, stanowią ide­alną opcję dla osób cenią­cych sobie kom­fort oraz jakość sprzętu. Zas­tosowanie wewnętrznych sprężyn nap­ina­ją­cych sprawia, że żaluzje otwier­ają się i zamykają wyjątkowo szy­bko i cicho.

Żaluz­jami elek­trycznymi można sterować drogą radiową, za pomocą spec­jal­nego pilota. Pilot taki, po uprzed­nim skon­fig­urowa­niu może nawet sterować osłoną wszys­t­kich okien w naszym domu. Do szy­bkiego pod­noszenia i opuszcza­nia żaluzji wystar­czy jedno naciśnię­cie przy­cisku. Można również stworzyć sper­son­al­i­zowany program,który, po uru­chomie­niu, sam będzie sterował pracą żaluzji, odsła­ni­a­jąc i zasła­ni­a­jąc okna w ramach wybranych przez nas scenariuszy.

Dzięki sterowa­niu radiowemu, żaluzje elek­tryczne można zasła­niać nie pod­chodząc do okna, co jest bardzo ważną, z punktu widzenia ochrony pry­wat­ności, cechą.

Naprawdę dla każdego?

Elek­tryczne żaluzje bez wąt­pi­enia posi­adają szereg zalet i są wymar­zoną opcją zwłaszcza dla osób, które strzegą swo­jej pry­wat­ności lub mają prob­lemy z poruszaniem się. Pod­noszą nasz kom­fort i mogą sterować nasłonecznie­niem mieszka­nia nawet wtedy, gdy sami o tym zapom­n­imy. Czy jed­nak każdy ich potrze­buje? Praw­dopodob­nie nie, czego dowodzi niesłab­nąca pop­u­larność trady­cyjnych żaluzji. Ich elek­trycznie sterowana wer­sja stanowi jed­nak wartoś­ciową opcję, którą w pewnych sytu­ac­jach warto rozważyć.