Jaką tapetę wybrać? Rodzaje i zalety

Tapety nie są rozwiązaniem nowym. Mimo iż wielu osobom kojarzą się przede wszys­tkim z latami osiemdziesią­tymi i dziewięćdziesią­tymi, ich his­to­ria sięga znacznie dalej – wyko­rzysty­wane już w epoce rene­sansu, szy­bko zyskały sobie wielu zwolen­ników. Dziś wracają do łask, zarówno w postaci sprawd­zonych rozwiązań, jak i w kom­plet­nie nowych odsłonach.

Poniżej prezen­tu­jemy najpop­u­larniejsze rodzaje tapet wraz z ich zale­tami, a także kilkoma poradami odnośnie ich stosowania.

Tapety mniej lub bardziej znane

Służące przede wszys­tkim jako ele­ment deko­ra­cyjny, tapety stanowią intere­su­jącą alter­natywę dla gładzi oraz farb poko­jowych. Ze względu na coraz więk­sze wyma­gania jakie są im staw­iane, pojaw­iło się wiele nowych rodza­jów, dos­tosowanych do konkret­nych potrzeb. Niek­tóre są znane prak­ty­cznie wszys­tkim, inne zaś owiewa mgła tajemnicy.

Tapety papierowe, składa­jące się z jed­nej, dwóch, a nawet trzech warstw, to najpop­u­larniejsza i naj­tańsza odmi­ana. Drukowane lub wytłaczane, stanowią ide­alny ele­ment deko­ra­cyjny do salonu oraz pokoju dzi­en­nego. Niezbyt dobrze kryją nierówności (z wyjątkiem tapet trzy­warst­wowych) i są wrażliwe na wodę oraz wilgoć.

Tapety winy­lowe ide­al­nie maskują drobne niedoskon­ałości na ścianach. Dostępne w formie twardej lub spi­enionej, są odporne na dzi­ałanie wilgoci i uszkodzenia mechan­iczne. Dzięki temu świet­nie sprawdzą się w pokoju dziecię­cym, a nawet w łazience.

Na tapety rauh­faser składa się kilka warstw papieru (2 lub 3) połąc­zonych drzewnymi włók­nami. Nie są co prawda wodoo­d­porne, ale doskonale maskują nierówności ści­enne. Ich dużą zaletą jest niska cena.

Tapety korkowe coraz częś­ciej goszczą w łazienkach i nie tylko. Dzięki unikalnym właś­ci­woś­ciom korka, ocieplają i wyciszają pokój, a zabez­piec­zone spec­jal­nym lakierem stają się również odporne na szkodliwe dzi­ałanie wilgoci.

Foto­tapety, wyko­rzysty­wane przede wszys­tkim jako tapety poko­jowe, składają się ze zdję­cia lub obrazu umieszc­zonego na pod­kładzie (papierowym bądź fizeli­nowym). Nadają wnętrzu charak­teru i stwarzają niezwykłe wraże­nie optyczne.

Rodzaj pomieszczenia

Pod­czas wyboru tapety należy mieć na uwadze jej przez­nacze­nie, a więc przede wszys­tkim to, w jakim pomieszcze­niu zostanie położona. Ist­nieje kilka pod­sta­wowych zasad związanych z właś­ci­woś­ci­ami tapet, dzięki którym łatwiej uniknąć pomyłki (często dość kosztownej).

Pomieszczenia narażone na inten­sy­wne dzi­ałanie wilgoci, takie jak kuch­nia czy łazienka, to miejsce w którym powinno się wyko­rzysty­wać tapety wodoo­d­porne i zmywalne.

Tam gdzie często spo­tyka się zabrudzenia (przed­pokój) ważna jest odporność na uszkodzenia i łat­wość w utrzymaniu.

Pokój dziecięcy stanowi zag­wozdkę – w zależności od wieku i tem­pera­mentu maluchów można zde­cy­dować się na tanią tapetę papierową bądź droższą (lecz wytrzy­małą i zmy­walną) tapetę z włókna szklanego.

Salon to miejsce, którym mamy swo­bodę wyboru, ważne jest jed­nak by tapeta nie odci­nała brzy­dko się na tle reszty wystroju.

Tapety stanowią wygodne i ele­ganckie rozwiązanie, jed­nak kluc­zową rolę odgrywa właś­ciwy wybór ich koloru, wzoru i użytego do ich pro­dukcji mate­ri­ału. Jeśli wyko­rzys­tamy je odpowied­nio z przez­nacze­niem będziemy cieszyć się pięknym wnętrzem przez długie lata.