Zarówno foto­tapety, jak i trady­cyjne tapety poko­jowe to rozwiązanie, którego nie trzeba przed­staw­iać nikomu. Wspaniale prezen­tują się prak­ty­cznie w każdym pomieszcze­niu, nada­jąc wnętr­zom niepow­tarzalny charak­ter, ide­al­nie wpa­sowu­jący się w gusta domowników.

Ist­nieją jed­nak również inne, dość ory­gi­nalne rodzaje tapet, które coraz częś­ciej wyko­rzys­tuje się pod­czas deko­racji pomieszczeń. Nakle­jki na ścianę, bo o nich tutaj mowa, pozwalają nieco zła­mać kon­wencję i ozdo­bić pokój w sposób skutecznie przy­cią­ga­jący uwagę gości. Wyko­nane z równie wytrzy­manych mate­ri­ałów co trady­cyjne foto­tapety (i tak samo jak one proste w mon­tażu) ofer­ują opcję wcześniej prak­ty­cznie niedostępną. Napisy, obrazy, grafiki – szablonów jest naprawdę sporo, dlat­ego przy wyborze właś­ci­wego ogranicza nas jedynie nasza wyobraź­nia.

Uni­w­er­salny wybór

Nakle­jki ści­enne świet­nie prezen­tują się w każdym pomieszcze­niu. Wieża Eif­fla w salonie, fil­iżanka kawy w kuchni, księżyc w syp­i­alni, czy urocze zwierzaki w pokoju dziecię­cym – oferta tego typu deko­racji jest na tyle sze­roka, że każdy może z powodze­niem zre­al­i­zować własne pomysły. Z pewnoś­cią przy­ciągną one niejedno zaciekaw­ione spojrzenie.