Coraz trud­niej dzisiaj o znalezie­nie w pol­skim mieszka­niu firanek. Oczy­wiś­cie, cza­sem jeszcze pojaw­iają się w poko­jach i innych pomieszczeni­ach, jed­nak częś­ciej zastępowane są one przez rolety rzym­skie. Warto zas­tanowić się, skąd właś­ci­wie wzięła się ta zmi­ana oraz jak wybrać najlep­sze w danych okolicznoś­ci­ach rolety rzym­skie na wymiar.

Prak­ty­czność — cecha rolet rzymskich

Bez wąt­pi­enia, rolety są zde­cy­dowanie bardziej prak­ty­czne od firanek oraz zasłon. Wynika to przede wszys­tkim z możli­wej ich reg­u­lacji. Firanka albo zasła­nia okno albo nie. Jeśli chodzi o rolety rzym­skie, możliwe jest częś­ciowe lub też całkowite zasłonię­cie szyby, tak aby do pomieszczenia nie wpadało w ogóle światło, lub też aby wpadało go niewiele. Pon­adto, na uwagę zasługuje fakt, że wiesza­jąc firanki, prze­ważnie trzeba również zde­cy­dować się na zasłony. Firanka bowiem nie sprawdzi się w nocy, gdy konieczne jest całkowite zaciem­nie­nie syp­i­alni. Nie zasłoni również rażą­cych w oczy promieni słonecznych w trak­cie dnia.

Rolety rzym­skie na wymiar — przezroczyste i matowe

Na uwagę zasługuje również wybór różnego rodzaju rolet rzym­s­kich. Przede wszys­tkim, chodzi tu o wybór pomiędzy mocno przezroczystymi role­tami, jak i tymi, które zapew­ni­ają pełny mrok w pomieszcze­niu. Które jed­nak lep­iej jest wybrać? Wydaje się, że zależy to od planowanego zas­tosowa­nia rolet. Inna przezroczys­tość będzie wskazana w przy­padku rolet rzym­s­kich do salonu, a inna jeśli chodzi o te do sypialni.

Rzecz w tym, że w syp­i­alni niezbędne są rolety rzym­skie, które zapew­ni­ają całkowite przysłonię­cie światła zewnętrznego. Zadaniem rolet w tym pomieszcze­niu jest bowiem pow­strzy­manie świ­etl­nych dys­trak­torów, które mogłyby zakłó­cać sen. Jed­nakże, w trak­cie dnia rolety rzym­skie w syp­i­alni są prze­ważnie w ogóle nie uży­wane. Stąd też, poziom ich przezroczys­tości powinien być niski lub też nie powinno być jej w ogóle. Inaczej wygląda jed­nak z pewnoś­cią sytu­acja rolet rzym­s­kich w salonie, bądź też na przykład w kuchni. W pomieszczeni­ach tych, pełny mrok właś­ci­wie nigdy nie jest konieczny. Ważniejsze jest nato­mi­ast lekkie ich przy­ciem­nie­nie w ciągu dnia, pole­ga­jące na zasłonię­ciu moc­nych promieni słonecznych. Dlat­ego właśnie, rolety rzym­skie na wymiar mon­towane w tego typu pomieszczeni­ach jak najbardziej powinny być dosyć mocno przezroczyste.

Odpowiedni wymiar rolet

Bez wąt­pi­enia, poleca się kupowanie rolet rzym­s­kich na wymiar, a nie w uni­w­er­sal­nych rozmi­arach. Rzecz w tym, że tylko po dokład­nym zmierze­niu okna i dopa­sowa­niu do wymi­arów rolet można mieć pewność, że będą one wyglą­dały este­ty­cznie i ele­gancko. W prze­ci­wnym razie, rolety są zawsze albo nieco za małe i nie zasła­ni­ają całej szyby, albo też są za duże i wyglą­dają co najm­niej dziwnie.

Ksz­tałt i kolor rolet

Kole­jną kwestią jest wybór rolet rzym­s­kich na wymiar w odpowied­nim kolorze i o odpowied­nim ksz­tał­cie. Jeśli chodzi o kolor, powinien po prostu być dopa­sowany do ram oki­en­nych, ale również do wys­troju pomieszczenia. Ksz­tałt nato­mi­ast doty­czy przede wszys­tkim dol­nej części rolety, która może być na przykład ścięta lub zaokrąglona.