Wygląd okna w znacznym stop­niu decy­duje o atrak­cyjności całej aranżacji. Pro­jek­tanci czy miłośnicy deko­racji wnętrz doskonale wiedzą, że to co zna­jdziemy na oknie i w jego bliskiej okol­icy jest wyjątkowo oświ­et­lone, w związku z tym nie może być nied­bałe i krótko mówiąc kic­zowate. Liczy się barwa, mate­riał, wzór i forma. Najlepiej widać to w przy­padku tkanin kryją­cych szyby, tj. firanek i zasłon. To, które wybierzemy odz­naczy się na całym wys­troju. Gdy zde­cy­du­jemy się na półśrodki nawet wyk­wintne, ele­ganckie meble, modny kolor ścian czy liczne dodatki nie pomogą – wzrok osób w pomieszcze­niu kierowany będzie na odsta­jące jakoś­cią tkaniny. Dlat­ego jeśli chcemy gus­townie urządzić mieszkanie nie możemy pom­inąć ozdób oki­en­nych.

Jak dobrać odpowied­nią aranżację okna?

Jeśli nie korzys­tamy z gotowych pomysłów pro­jek­tan­tów, przed wyborem firanek czy zasłon do pomieszczeń naszego domu powin­niśmy przeanal­i­zować czego od nich oczeku­jemy. Pro­dukty te są nie tylko atrak­cyjną ozdobą, lecz pełnić mogą również wiele użytecznych funkcji. Zwróćmy zatem uwagę na funkcjon­al­ność, ogólną charak­terystykę pomieszczenia oraz królu­jący kolor i styl we wnętrzu. Na tej pod­stawie będzie nam łatwiej pod­jąć dobrą decyzję.

Bogactwo tkanin, z których wyko­nane mogą być firanki i zasłony pozwala nam wybrzy­dzać. Tylko w ten sposób dobierzemy pro­dukty ide­al­nie trafi­a­jące w gust. Nie ma sensu kupować tego, co aktu­al­nie jest dostępne w najbliższym sklepie. Łat­wość transakcji inter­ne­towych pozwala wybrać rzeczy­wiś­cie poszuki­wane produkty.

Zarówno firanki jak i zasłony mogą być nie tyko deko­racją oki­enną, ale również w znacznym stop­niu mogą wpłynąć na poprawę kom­fortu życia. Jeśli zde­cy­du­jemy się na tkaniny ciemne, nieprze­puszcza­jące światła zyskamy pro­dukt gotowy uchronić nas przed zain­tere­sowaniem sąsi­adów, ale również promieni­ami słonecznymi. Jasne firanki zadzi­ałają odwrot­nie – roz­jaśnią ciemne pomieszczenia, odsłonią widok za oknem.

Sto­jąc przed wyborem tkanin oki­en­nych do pomieszczeń nie możemy zapom­nieć o rozmi­arze wnętrza, do którego trafią. Gdy mamy do czynienia z niewielkimi, kam­er­al­nymi pomieszczeni­ami najlep­szym wyborem będą jasne, wiz­ual­nie i wag­owo lekkie mate­ri­ały, które opty­cznie pow­ięk­szą pokój.

Gdy uda nam się spełnić wyma­gania funkcjon­alne należy pomyśleć nad barwą tkanin. Tutaj warto kierować się przyję­tym stylem i kolorystyką wnętrza. Dobrze jeśli firanki i zasłony naw­iązują charak­terem do wys­troju, pod­kreślają jego styl. Niek­tórzy wbrew powyższym słowom postawią jed­nak na kon­trastu­jące pro­dukty – wów­czas musi być to świadoma i prze­myślana decyzja, będąca wynikiem pomysłu na wnętrze. W przy­padku tego typu zachowań łatwo otrzeć się o kicz, dlat­ego pole­cane są jedynie doświad­c­zonym pro­jek­tan­tom i deko­ra­torom wnętrz.

Wybier­a­jmy świadomie i z pomysłem

Pomysł to klucz do sukcesu aranżacji wnętrz. Gdy mamy w głowie wizję tego, jak nasz pokój powinien wyglą­dać, powin­niśmy szukać rozwiązań by ją zre­al­i­zować. Szy­bki rozwój sklepów inter­ne­towych, idący za tym bogaty wybór tkanin sprowadzanych nawet z odległych zakątków świata, pozwala dopa­sować pro­dukty do indy­wid­u­al­nych oczeki­wań. Życzymy udanych aranżacji!