Wybierz firanki do swoich pomieszczeń przy pomocy naszych konsultantów

Okna w naszych pomieszczeni­ach są ele­mentem decy­du­ją­cym o nas­troju. Ilość światła dzi­en­nego jakie dociera do środka, ale również odpowied­nie deko­racje sprawią, że prze­by­wa­jąc w mieszka­niu z właś­ci­wie dobranymi ele­men­tami ozdob­nymi, poczu­jemy spokój, relaks, ciesząc przy tym oko. Nasza firma, poza licznymi wzo­rami rolet, żaluzji i zasłon, zapew­nia dostęp do wyjątkowych firanek.

Wybier­a­jąc odpowied­nie firanki do naszego wnętrza, warto kierować się zasadą, że „ubranie” okna powinno odpowiadać wys­tro­jowi pomieszczenia. Ele­ganckie wnętrza wyma­gają wys­tawnych mate­ri­ałów takich jak żakard, eko­log­iczne — nat­u­ral­nych. Nasza oferta przewiduje dostęp do wielu wzorów, mate­ri­ałów i kolorów tak, by wybór naszych Klien­tów był zgodny z ich oczekiwaniami.

Firany, które zna­jdą Państwo w naszej ofer­cie, szy­jemy z dostęp­nych w naszej ofer­cie tkanin, lub z zapro­ponowanych przez naszych Klien­tów. Pełny asorty­ment mate­ri­ałów – wzorów i kolorów – zna­jdą Państwo w kat­a­lo­gach dostęp­nych w naszym sklepie mieszczą­cym się przy ulicy Elbląskiej 67 w Warsza­wie. Udostęp­ni­amy również możli­wość sprowadzenia wybranej przez Państwa tkaniny na spec­jalne życze­nie . Wów­czas ter­min real­iza­cji zamyka się w okre­sie 24 tygodni, zaś w przy­padku dostawy ekspre­sowej, ogranicza się do 3 dni.

Wykonu­jemy deko­racje okien we wnętrzach pry­wat­nych i komer­cyjnych. Wychodząc na prze­ciw oczeki­wan­iom klien­tów ofer­u­jemy więk­szość usług i pro­duk­tów związanych z

deko­racją okien. Szy­jemy zasłony, firanki, rolety rzym­skie, sys­temy pan­elowe a także narzuty i poduszki, które dopinają całość deko­racji. Zna­jdziecie u nas sze­roką gamę kar­niszy, od szyn sufi­towych po kar­nisze będące owocami pracy znanych pro­jek­tan­tów. Ofer­u­jemy również żaluzje, plisy, rolety, ver­ti­cale w wielu mod­elach i kolorach dopa­sowanych do Państwa indy­wid­u­al­nych potrzeb.

Myśląc o zmi­anie wyglądu naszego mieszka­nia bierzemy pod uwagę

głównie kolory ścian, podłogi, meble, często zapom­i­na­jąc jak istotną rolę odgry­wają we wnętrzu tkaniny i Tapety ści­enne Odpowied­nio dobrane zasłony lub rolety wprowadzą ciepło, kom­fort i pod­kreślą charak­ter wnętrza. Kar­nisze nie muszą być tylko ele­mentem trzy­ma­ją­cym tkaniny. Te, o ciekawym desig­nie będą istot­nym ele­mentem styl­isty­cznym. W fir­mie Ardeko posi­adamy staran­nie wyse­lekcjonowane tkaniny, Tapety na ściany i akce­so­ria, które umożli­wią uzyskanie wymar­zonego efektu. Śledz­imy najnowsze trendy, podążamy za nowoś­ci­ami, aby móc zre­al­i­zować potrzeby najbardziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Nasi dobrze wyszkoleni pra­cown­icy zapewnią Państwu najwyższą jakość wykony­wanych usług.

Wnętrza z najnowszych kat­a­logów są teraz w zasięgu Państwa ręki.

Aby zobaczyć jak sze­rokim poję­ciem jest obec­nie deko­racja okien, zapraszam do odwiedzenia kole­jnych stron naszego serwisu

Bardzo duży wybór tapet ści­en­nych