• ECO FRONT

  Trzy pro­jek­tan­tki stworzyły kolekcję: Char­lotte von der Lancken, Sofia Lagerkvist, Anna Lindgren.

  Nowa kolekcja Eco Front jest kolab­o­racją ze sławnym szwedzkim biurem pro­jek­towym grupą Front. Tapety wyglą­dają jak rysowane ołówkiem, utrzy­mane w sub­tel­nej styl­istyce skandynawskiej.

  Read more
 • Clarke & Clarke
  Clarke & Clarke

  Kolekcja Travi­ata, ang­iel­skiej marki Clarke&Clarke inspirowana jest kolorami morza śródziem­nego. żakardy, haftowane adamaszki. Geometr­nia, pasy, ornamenty.

 • Cole & Son
  Cole & Son

  Firma pow­stała w 1873roku w północ­nym Lon­dynie, w okol­icy słynącej z licznych drukarni tapet ści­en­nych. Od początku swo­jej dzi­ałal­ności firma kładła duży nacisk na wysoką jakość druku. Zdobyła uznanie również dzięki wiernemu odt­warza­niu his­to­rycznych wzorów tapet dekoracyjnych.

 • Eijffinger-Masterpice
  Eijffinger-​Masterpice

  Kolekcja tapet Mas­ter­piece inspirowana malarst­wem flamandzkim.

 • Kolekcja Lohko
  Kolekcja Lohko

  Kolekcja tapet Lohko marki Scion to zabawna geome­tria w pastelowych kolorach.

 • Ashford Tropics
  Ash­ford Tropics

  Tropikalne rośliny w twoim domu! Wakacje cały rok z Ash­ford Trop­ics marki York

 • Jaime Hayon - ECO
  Jaime Hayon — ECO

  Nowa kolekcja Eco Front jest kolab­o­racją ze sławnym szwedzkim biurem pro­jek­towym grupą Front. Kolekcja Front tworzy tan­dem z kolekcją Eco Jaime Hayon który jest znanym hisz­pańskim pro­jek­tan­tem. Zabawa i deko­racja scian w jednym!

 • Kolekcja ART DECO
  Kolekcja ART DECO

  Wyjątkowa ele­gancja w kolekcji Diva marki JAB. Wyjątkowe wzory i wyszukane tkaniny.

  Kolekcja na miarę Wielkiego Gats­biego. To połącze­nie klasyki z nowoczes­noś­cią, poz­woli stworzyć nieza­pom­ni­ane wnętrze!

Karnisze

Kar­nisze


Kar­nisze drążkowe, linkowe, szynowe i elek­tryczne dostępne w naszej ofer­cie Nas…

Żaluzje, plisy, rolety

Żaluzje, plisy, rolety


Atrak­cyjne wiz­ual­nie i funkcjon­alne rolety oraz żaluzje drew­ni­ane Sku­pi­a­jąc dzi…

Tapety

Tapety


TAPETY DEKO­RA­CYJNE Deko­ra­cyjne tapety i foto­tapety nadadzą indywidualne…

AGD Miele

AGD Miele


Sprawdź naszą ofertę pro­duk­tów AGD MIELE Dzi­ała­ni­ami, jakie prowadzi nasza firm…

pokoje dziecinne

pokoje dziecinne


Pokój dziecięcy – świat małych i wiel­kich marzeń Każde dziecko prag­nie mieć pok…

Oświetlenie

Oświ­etle­nie


Jako dopełnie­nie naszej oferty pro­ponu­jemy Państwu oświ­etle­nie czołowych produce…

Zad­baj o wys­trój swoich wnętrz z naszą firmą!

Każdy z nas prag­nie mieszkać we wnętrzach, które są dobrze zaaranżowane, este­ty­czne oraz tworzące kli­mat sprzy­ja­jący relak­sowi, real­iza­cji włas­nych pasji oraz spotkań z najbliższymi. Lubimy otaczać się rzeczami prak­ty­cznymi i pięknymi, pod­noszą­cymi atrak­cyjność pomieszczeń. Staw­iamy na to, co poprawia nam nas­trój i jest trwałe.

Aranżacja wnętrz oraz deko­racja wnętrz – wokół tych haseł sku­pi­amy nasze dzi­ała­nia. Chcemy dostar­czyć Państwu pro­dukty dopa­sowane do indy­wid­u­al­nych potrzeb oraz zapro­ponować gotowe rozwiąza­nia, które sprawią, że doty­chczas nudne i szare wnętrza rozbłysną. Prag­niemy pomóc urządzić pomieszczenia zgod­nie z życzeni­ami, sprawić, by odd­awały Państwa charak­ter, upodoba­nia. Naszym życze­niem jest, aby aranżowane wnętrza były dopa­sowane do oczeki­wań zamawiającego.

W bogatej ofer­cie naszego sklepu zna­jdą Państwo pro­dukty, które poz­wolą ich naby­w­com stworzyć wymar­zone wnętrza. Co warto pod­kreślić, służymy Państwu pomocą, z przy­jem­noś­cią doradz­imy w wyborze posiłku­jąc się doświad­cze­niem zdoby­tym w trak­cie urządza­nia pomieszczeń. Swoim klien­tom pro­ponu­jemy kom­plek­sową obsługę poma­ga­jąc na każdym kroku w pro­ce­sie wykańcza­nia pomieszczeń.

Wśród pro­duk­tów, które znaleźć można w naszym asorty­men­cie prze­ważają:

— deko­racje okien, nowoczesne i klasy­czne,
— firany,
— plisy,
— rolety oki­enne dzień noc, rolety rzym­skie,
— żaluzje,
— zasłony poko­jowe,
— kar­nisze elek­tryczne,
— dywany na wymiar,
— tapety i foto­tapety.

Nasza oferta jest stale posz­erzana. Staramy się pro­ponować pro­dukty, które są z jed­nej strony modne, z drugiej zaś charak­teryzują się pon­ad­cza­sowoś­cią i mają sze­rokie możli­wości aranża­cyjne. Naszym klien­tom pro­ponu­jemy również nowoczesny oraz funkcjon­alny sprzęt AGD marki MIELE. Dzięki nam mają Państwo szansę, aby wyposażyć wnętrza w rzeczy abso­lut­nie wyjątkowe.

Siedz­ibą naszej firmy jest Warszawa, jed­nak w przy­padku wyma­ga­ją­cych aranżacji służymy pomocą również na tere­nie innych miast. Staw­iamy na zad­owole­nie Klienta i dokładamy wszel­kich starań, by zarówno nasze dzi­ała­nia, jak i ofer­owane pro­dukty zapew­ni­ały spełnie­nie oczeki­wań i radość. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z pełną ofertą.