• ECO FRONT

  Trzy pro­jek­tan­tki stworzyły kolekcję: Char­lotte von der Lancken, Sofia Lagerkvist, Anna Lindgren.

  Nowa kolekcja Eco Front jest kolab­o­racją ze sławnym szwedzkim biurem pro­jek­towym grupą Front. Tapety wyglą­dają jak rysowane ołówkiem, utrzy­mane w sub­tel­nej styl­istyce skandynawskiej.

  Read more
 • Clarke & Clarke
  Clarke & Clarke

  Kolekcja Travi­ata, ang­iel­skiej marki Clarke&Clarke inspirowana jest kolorami morza śródziem­nego. żakardy, haftowane adamaszki. Geometr­nia, pasy, ornamenty.

 • Cole & Son
  Cole & Son

  Firma pow­stała w 1873roku w północ­nym Lon­dynie, w okol­icy słynącej z licznych drukarni tapet ści­en­nych. Od początku swo­jej dzi­ałal­ności firma kładła duży nacisk na wysoką jakość druku. Zdobyła uznanie również dzięki wiernemu odt­warza­niu his­to­rycznych wzorów tapet dekoracyjnych.

 • Eijffinger-Masterpice
  Eijffinger-​Masterpice

  Kolekcja tapet Mas­ter­piece inspirowana malarst­wem flamandzkim.

 • Kolekcja Lohko
  Kolekcja Lohko

  Kolekcja tapet Lohko marki Scion to zabawna geome­tria w pastelowych kolorach.

 • Ashford Tropics
  Ash­ford Tropics

  Tropikalne rośliny w twoim domu! Wakacje cały rok z Ash­ford Trop­ics marki York

 • Jaime Hayon - ECO
  Jaime Hayon — ECO

  Nowa kolekcja Eco Front jest kolab­o­racją ze sławnym szwedzkim biurem pro­jek­towym grupą Front. Kolekcja Front tworzy tan­dem z kolekcją Eco Jaime Hayon który jest znanym hisz­pańskim pro­jek­tan­tem. Zabawa i deko­racja scian w jednym!

Zad­baj o wys­trój swoich wnętrz z naszą firmą!

Aranżacja wnętrz oraz deko­racja wnętrz – wokół tych haseł sku­pi­amy nasze dzi­ała­nia. Chcemy dostar­czyć Państwu pro­duk­tów oraz zapro­ponować gotowe rozwiąza­nia, które sprawią, że doty­chczas nudne i szare wnętrza rozbłysną. Prag­niemy pomóc urządzić pomieszczenia zgod­nie z życzeni­ami, sprawić, by odd­awały Państwa charak­ter, upodoba­nia, były dopa­sowane do oczekiwań.

W bogatej ofer­cie naszego sklepu zna­jdą Państwo pro­dukty, które poz­wolą ich naby­w­com stworzyć wymar­zone wnętrza. Co warto pod­kreślić, służymy Państwu pomocą, z przy­jem­noś­cią doradz­imy w wyborze posiłku­jąc się doświad­cze­niem zdoby­tym w trak­cie urządza­nia pomieszczeń. Swoim klien­tom pro­ponu­jemy kom­plek­sową obsługę poma­ga­jąc na każdym kroku w pro­ce­sie twórczym.

Wśród pro­duk­tów, które znaleźć można w naszym asorty­men­cie prze­ważają zdo­bi­enia okien, choć nie tylko. Wyjątkowe tkaniny, z których wykonu­jemy rzym­skie rolety, chroniące przed słońcem i wścib­skim okiem sąsi­adów żaluzje poko­jowe, plisy czy tapety i foto­tapety — to tylko mała część naszej oferty.

Naszą siedz­ibą jest Warszawa, jed­nak w przy­padku wyma­ga­ją­cych aranżacji służymy pomocą również na tere­nie innych miast. Staw­iamy na zad­owole­nie klienta i dokładamy wszel­kich starań, by zarówno nasze dzi­ała­nia, jak i ofer­owane pro­dukty, zapew­ni­ały spełnie­nie i radość.