Karnisze

Kar­nisze


Zobacz również: Zas­tosowanie Rodzaje Inspiracje Karnisze…

Żaluzje, plisy, rolety

Żaluzje, plisy, rolety


Wszys­tkie przesłony oki­enne mogą być sterowane elek­trycznie Zobacz również: …

Tapety

Tapety


Kilka­set kat­a­logów tapet od najwięk­szych pro­du­cen­tów. Foto­tapety, murale, wzory …

AGD Miele

AGD Miele


Sprawdź naszą ofertę pro­duk­tów AGD MIELE WYPRZEDAŻ EKSPOZY­CJI !! Działaniami…

Pokoje dziecinne

Pokoje dziecinne


ŚWIAT MAŁYCH I WIEL­KICH MARZEŃ Tapety, zasłony, poduszki, abażury Każde dzieck…

Oświetlenie

Oświ­etle­nie


Oświ­etle­nie deko­ra­cyjne i architek­ton­iczne. Abażury na zamówie­nie. Jako dopełni…

Deko­racja okien sposobem na atrak­cyjne wnętrza

Siedz­ibą firmy Ardeko jest Warszawa, zaś naszym Klien­tom pro­ponu­jemy kom­plek­sową obsługę w zakre­sie aranżacji wnętrz Warszawa. Setki pro­duk­tów oraz różnorod­ność dostęp­nych wzorów i kolorów poz­woli stworzyć wys­trój w pełni odpowiada­jący Państwa wyma­gan­iom. Dodatkowo pro­ponu­jemy pomoc w wyborze, zapew­ni­amy szy­cie oraz mon­taż wybranych pro­duk­tów. W przy­padku więk­szych zamówień jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego miejsca w naszym kraju w celu real­iza­cji zlecenia.

Aranżacja wnętrz jest niezwykle pra­cochłon­nym i wyma­ga­ją­cym zaan­gażowa­nia pro­ce­sem. Deko­racja okien, nieod­zowny ele­ment nada­nia pomieszcze­niu wyjątkowego charak­teru, ciąg­nie za sobą konieczność dobra­nia odpowied­niej tkaniny na zasłony, pro­duk­tów chronią­cych przed słońcem i pasu­ją­cych do wnętrza firanek. Łączy się to z wiel­o­godzin­nymi poszuki­wa­ni­ami i poz­nawaniem specy­fikacji pro­duk­tów dostęp­nych na rynku.

Aby oszczędzić sporo czasu, a przy tym pieniędzy, warto sko­rzys­tać z oferty naszej firmy, obe­j­mu­jącej tapety poko­jowe, foto­tapety, rolety rzym­skie, żaluzje i wiele innych pro­duk­tów pomoc­nych przy aranżacji pomieszczeń. Pro­fesjon­alny deko­ra­tor wnętrz Warszawa doradzi, zapro­ponuje gotowe rozwiąza­nia, a doświad­c­zona ekipa mon­tażowa „dop­nie” zlece­nie na ostatni guzik. Odwiedź naszą siedz­ibę w Warsza­wie bądź skon­tak­tuj się z nami tele­fon­iczne – uzgod­nimy warunki współpracy na dogod­nych dla Państwa warunkach.