Spec­jal­noś­cią firmy Ardeko jest deko­racja wnętrz, w zakre­sie której pro­ponu­jemy swoim Klien­tom kom­plek­sową obsługę. Miejscem naszej dzi­ałal­ności jest nie tylko Warszawa. Przy więk­szych real­iza­c­jach możemy jechać w dowolne miejsce w naszym kraju. Wysokie stan­dardy wypra­cow­ane pod­czas funkcjonowa­nia na rynku gwaran­tują Państwu nie tylko dys­try­bucję ele­men­tów wys­troju, ale również ich pro­fesjon­alne i sper­son­al­i­zowane wyko­nanie z mate­ri­ałów najwyższej próby.

Zad­baj o wys­trój swoich wnętrz z naszą firmą!

Aranżacja wnętrz – wokół tego hasła sku­pi­amy nasze dzi­ała­nia. Chcemy dostar­czyć Państwu pro­duk­tów oraz zapro­ponować gotowe rozwiąza­nia, które sprawią, że doty­chczas nudne i szare wnętrza rozbłysną. Prag­niemy pomóc urządzić pomieszczenia zgod­nie z życzeni­ami, sprawić, by odd­awały Państwa charak­ter, upodoba­nia, były dopa­sowane do oczekiwań.

W bogatej ofer­cie naszego sklepu zna­jdą Państwo pro­dukty, które poz­wolą ich naby­w­com stworzyć wymar­zone wnętrza. Co warto pod­kreślić, służymy Państwu pomocą, z przy­jem­noś­cią doradz­imy w wyborze posiłku­jąc się doświad­cze­niem zdoby­tym w trak­cie urządza­nia pomieszczeń. Swoim klien­tom pro­ponu­jemy kom­plek­sową obsługę poma­ga­jąc na każdym kroku w pro­ce­sie twórczym.

Wśród pro­duk­tów, które znaleźć można w naszym asorty­men­cie prze­ważają zdo­bi­enia okien, choć nie tylko. Wyjątkowe tkaniny, z których wykonu­jemy rzym­skie rolety, chroniące przed słońcem i wścib­skim okiem sąsi­adów żaluzje poko­jowe czy tapety i foto­tapety — to tylko mała część naszej oferty.

Swoje dzi­ała­nia prowadz­imy przede wszys­tkim w stol­icy kraju, którą jest Warszawa. W przy­padku wyma­ga­ją­cych aranżacji służymy pomocą również na tere­nie innych miast. Staw­iamy na zad­owole­nie klienta i dokładamy wszel­kich starań, by zarówno nasze dzi­ała­nia, jak i ofer­owane pro­duktu, zapew­ni­ały spełnie­nie i radość.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SALONU EKSPOZYCYJNEGO

Po pier­wsze — okna. To one są odpowiedzialne za odpowiedni nas­trój panu­jący w pomieszcze­niu. Jedne mają zapew­niać maksy­malną ilość światła i elim­i­nować bari­ery w postrze­ga­niu świata. Specy­fiką drugich może być zaś dostar­czanie jedynie ślad­owych ilości promieni słonecznych tylko w określonych porach. Nie ulega jed­nak wąt­pli­wości, że o wyjątkowości pomieszczenia świad­czy również deko­racja okien. Wyrazista, delikatna, ekstrawa­gancka – wszys­tko zależy od Państwa!
Po drugie – funkcjon­al­ność. Zna­j­du­jące się w naszej ofer­cie rolety rzym­skie, żaluzje drew­ni­ane, kar­nisze elek­tryczne oraz firanki pozwalają na zabez­piecze­nie przed natręt­nymi spo­jrzeni­ami, pozwala­jąc prze­by­wa­jącemu w danym pomieszcze­niu na odrobinę relaksu i właś­ciwy dobór naświ­etle­nia do panu­jącej sytuacji.
Okna to jed­nak nie wszys­tko. Dos­tosowu­jąc pro­fil firmy do Państwa potrzeb ofer­u­jemy do sprzedaży także tapety ści­enne, . Doradzamy w wyborze, pomagamy pode­j­mować trudne decyzje. Jesteśmy miłą i pro­fesjon­alną grupę pasjonatów w każdej chwili służą­cych swoim doświadczeniem.