Elek­trycznie sterowane zasłony wyko­rzys­tuje się dziś nie tylko w hotelach, dużych fir­mach i teatrach, ale również w zwykłych mieszka­ni­ach. Nie ma w tym jed­nak nic niezwykłego – rozwiązanie to jest bardzo wygodne i funkcjon­alne ze względu na coraz więk­sze wyko­rzys­tanie szk­lanych powierzchni w budown­ictwie. Zarówno okna tara­sowe jak i sze­rokie okna panoram­iczne wyma­gają zas­tosowa­nia sprawnego sys­temu kur­tyn, a co nadaje się do tej roli lep­iej niż kar­nisze elek­tryczne?

Cechy, na które należy zwró­cić uwagę

Na kom­fort użytkowa­nia urządzenia takiego jak kar­nisz elek­tryczny składa się kilka bardzo istot­nych ele­men­tów. Przed wyborem urządzenia warto przyjrzeć się każdemu z nich.

  • kar­nisze powinny przede wszys­tkim cicho pra­cować, zaś ich sil­nik powinien być niewidocznie umiejscowiony

  • udźwig kar­nisza – bardzo ważny czyn­nik gdyż nie wszys­tkie zasłony są wyko­nane z lekkiego, zwiewnego materiału

  • opcja pozwala­jąca na ręczne sterowanie jest bardzo przy­datna, np. pod­czas prob­lemów z zasilaniem

  • giętkie szyny dzięki którym można dopa­sować kar­nisz do niety­powego układu pomieszczenia

  • kilkupoziomowa pręd­kość ruchu zasłon

  • miękki start” sprawia, że zasłony nie bujają się pod­czas ruchu.

Powyższe ele­menty opisują ide­alny sys­tem kar­niszy, dlat­ego nie każde dostępne na rynku urządze­nie jest w stanie spełnić wszys­tkie kry­te­ria. Pamię­ta­jmy jed­nak, że im więcej tym lepiej.

Dopa­sowany do potrzeb

Potrzeby klien­tów znacznie się od siebie różnią, co wiąże się z dużym zróżni­cow­aniem w stosowanych tech­nolo­giach oki­en­nych. Z tego powodu, kar­nisze elek­tryczne są zazwyczaj dopa­sowywane indy­wid­u­al­nie, na wymiar.

Per­son­al­izu­jąc kar­nisz należy zas­tanowić się nad funkcjon­al­noś­ci­ami, które są nam potrzebne. Rodzaj tkaniny, kierunek prze­suwa­nia zasłon, sposób sterowa­nia – wszys­tko to powinno być uwzględ­nione już na etapie projektowania.