Duże, panoram­iczne okno to coś, o czym marzy więk­szość osób. Piękny widok roz­tacza­jący się na okolicę i znacznie więk­sza ilość światła niż w przy­padku trady­cyjnych okien spraw­iają, że pomieszcze­nie staje się żywsze bardziej prze­stronne. Z racji jego rozmi­arów, jedną z najważniejszych czyn­ności jest reg­u­larne zasła­ni­anie okna panoram­icznego przed niech­cianymi spo­jrzeni­ami. W takiej sytu­acji warto rozważyć zakup żaluzji lub kar­niszy – trady­cyjnych bądź elektrycznych.

Praca kar­niszy elek­trycznych bazuje zazwyczaj na włas­nym źró­dle zasi­la­nia (zasi­lacz), choć można trafić na model wyma­ga­jący podłączenia do prądu. Kar­nisze elek­tryczne samodziel­nie roz­suwają i zasuwają zamon­towane na łożyskach zasłony.

Ros­nąca świado­mość klien­tów oraz ich zróżni­cow­ane potrzeby spraw­iły, że kar­nisze elek­tryczne wys­tępują w kilku wari­antach. Spo­tyka się zarówno urządzenia sterowane ręcznie, jak i bez­do­tykowo (z wyko­rzys­taniem pilota), a n9ektóre mod­ele pozwalają na oba rodzaje interakcji.

Kar­nisz elek­tryczny świet­nie sprawdzi się zwłaszcza w przy­padku dużych okien i ścian, które szy­bko i szczel­nie zasła­nia. Dzi­ała przy tym zaskaku­jąco delikat­nie, przez co nie niszczy mate­ri­ału, z którego wyko­nane są zasłony. Wygoda i skuteczność spraw­iają, że z tego typu urządzeń chęt­nie korzys­tają nie tylko hotele i firmy, ale również osoby prywatne.