zasłony

 • Zasłony poko­jowe aranżacje

  Zasłony poko­jowe aranżacje

  Aranżację okien w poko­jach zostaw­iamy sobie zawsze na koniec. Czeka­jąc na natch­nie­nie, szukamy inspiracji przeglą­da­jąc dziesiątki propozy­cji w kolorowych mag­a­zy­nach wnętrzars­kich. Zasłony poko­jowe aranżacje mają to do siebie, że ich wpływ na ostate­czny wygląd pomieszczenia jest ogromny, z drugiej strony to wcale niemały wydatek i z obu powodów rzadko zmieni­amy raz pow­stałą aranżację okien.

  Naszą szczególną uwagę przykuwają okna funkcjonu­jące właś­ci­wie zami­ast ściany, to ogromne powierzch­nie, często łączące w sobie wyjś­cie do ogrodu czy na taras. Tak wielkie okna wprowadzają do pomieszczenia mnóstwo światła, które nie zawsze jest na potrzebne, dlat­ego od aranżacji okien oczeku­jemy, że będą nam dawkować światło i promie­nie słoneczne w zależności od naszych potrzeb.

  Dlat­ego warto przy­pa­trzeć się rozwiąza­niu rzadko jeszcze stosowanym w naszych domach, a wywodzą­cym się z wzor­nictwa azjaty­ck­iego. Mowa tu o zasłonach pan­elowych. Po pier­wsze mon­tu­jemy je w dowolny sposób, od sufitu do podłogi, na ścianie lub w samej wnęce oki­en­nej. Pan­ele mogą być wyko­nane z każdego rodzaju tkaniny, od prawie przezroczys­tej ‚we wzory, w każdym kolorze. Wybier­ają i dobier­a­jąc do swoich potrzeb grubość tkaniny oraz wzór na niej wydrukowany, reg­u­lu­jemy dostęp światła słonecznego do naszego pomieszczenia. Najlep­szy efekt este­ty­czny przynoszą pan­ele zamon­towane na dużych powierzch­ni­ach oki­en­nych. Zasłony pan­elowe możemy mon­tować w postaci pasów o dowol­nej sze­rokości, dlat­ego prze­suwa­jąc je wzdłuż okna reg­u­lu­jemy dostęp światła.

  To nowoczesna deko­racja samego okna jak i całego pomieszczenia. Doskonale zastępuje trady­cyjne firany, rolety czy żaluzje. Sto­suje się je również jako delikatną, umową ściankę dzi­ałową. Jeżeli nie chcemy i nie potrze­bu­jemy stałej ściany dzi­ałowej, rozwiązanie w postaci zasłony pan­elowej ‚ruchomej, prze­suwanej, odd­ziela­jącej przestrzeń tylko umownie jest ide­al­nym rozwiązaniem.

  Tego rodzaju zasłony poko­jowe aranżacje to nowoczesna, charak­terysty­czna metoda, która pozwala nam na dowolną inter­pre­tację przestrzeni mieszkalnej w naszym domu.

 • Zasłony rzym­skie – ide­alna alter­natywa dla firanek i zasłonek

  Zasłony rzym­skie, inaczej nazy­wane także role­tami rzym­skimi, to nowoczesne rozwiązanie do zas­tosowa­nia w oknach. Ich zadaniem jest ochrona naszego mieszka­nia przed promieni­ami słonecznymi. Oprócz swo­jej funkcji użytkowej zasłony rzym­skie stanowią także nietuzinkową i niezwykle ory­gi­nalną ozdobę okien. Zna­jdą one swoje zas­tosowanie w niemal każdym domu.

  Ich funkcjonowanie jest oparte na spec­jal­nym mech­a­nizmie, który jest sterowany za pomocą łań­cuszka wyko­nanego z PCV lub chro­mowanego met­alu. Złożona w ten sposób roleta układa się w równe zakładki. Możemy dowol­nie reg­u­lować jej wysokość oraz położe­nie. W dzień będzie więc mogła zapewnić w pomieszcze­niu cień, a w nocy ochroni naszą pry­wat­ność. Sam mech­a­nizm składa­nia i rozkłada­nia zasłon jest prosty w obsłudze.

  Zasłony rzym­skie od trady­cyjnych rolet różnią się przede wszys­tkim miejscem mon­tażu. Są one bowiem zwykle mocow­ane do ściany lub sufitu, a nie bezpośred­nio do okna, co ma miejsce w przy­padku zwykłych rolet. Sprawdzą się więc szczegól­nie u tych z nas, którzy nie chcą ryzykować uszkodzenia ram oki­en­nych przy zakłada­niu trady­cyjnych rolet.

  Niewąt­pliwą zaletą zasłon rzym­s­kich jest duży wybór kolorów i mate­ri­ałów, z jakich mogą zostać one wyko­nane. Decy­du­jąc się na ich wyko­nanie na zamówie­nie możemy wybrać zarówno, z jakiego mate­ri­ału zostaną uszyte, jak też zde­cy­dować o sposo­bie ich wykończenia. Do wyboru mamy bowiem możli­wość wyko­na­nia prostego dołu, jego wykończenia fal­baną, wycię­cia pod skosem itp. Firmy zaj­mu­jące się ich pro­dukcją i mon­tażem wykon­ają zamówiony towar dokład­nie na wymiar naszego okna.

  Kole­jną zaletą wyróż­ni­a­jącą zasłony rzym­skie jest możli­wość ich zas­tosowa­nia w każdym pomieszcze­niu naszego domu lub mieszka­nia. Mogą być umieszc­zone zarówno w łazience, kuchni, salonie, jak i pokoiku dziecię­cym czy garder­o­bie. Z pewnoś­cią będą stanow­iły doskon­ałą alter­natywę od trady­cyjnych firanek i zasłonek. Dzięki swo­jemu ele­ganck­iemu i zarazem ory­gi­nal­nemu wyglą­dowi staną się prawdziwą ozdobą naszych okien. Nie ważne też czy nasz dom jest urząd­zony w nowoczes­nym, czy bardziej klasy­cznym stylu, zasłony rzym­skie znakomi­cie sprawdzą się bowiem w oby­dwu przypadkach.

  Dzięki ich zas­tosowa­niu nie będziemy już musieli wieszać w oknie zarówno firanek, jak i zasłonek – obie te funkcje spełni sama zasłona rzym­ska. Dla miłośników trady­cyjnych firanek poleca się zas­tosowanie rolet półprzeźroczystych, które będą prze­puszczały światło i poz­wolą na doświ­etle­nie pomieszczenia. Dla tych z użytkown­ików, których mieszka­nia są słoneczne i chcieliby latem czuć przy­jemny chłód, poleca się nato­mi­ast zas­tosowanie w role­tach grub­szych tkanin zasłonowych.

  Nie ma także prob­lemu z zachowaniem czys­tości zasłon rzym­s­kich. Bez prob­lemu można je bowiem samodziel­nie zdjąć i wyprać w pralce w odpowied­niej tem­per­aturze zależnej od rodzaju mate­ri­ału, z którego są wykonane.

  Zasłony rzym­skie są z pewnoś­cią ciekawą alter­natywą dla tych osób, którym znudz­iły się spo­tykane w każdym niemal mieszka­niu firany i zasłony. Docenią je także ci z nas, którzy kochają ele­gancję oraz wysoką funkcjon­al­ność zas­tosowanych w swoim domu rozwiązań.