Shuttersy-​Jasno

JASNO Shutters in greywww
JASNO Shut­ters in greywww
JASNOShutters (4)www
JAS­NOShut­ters (4)www
JASNOShutters (119)www
JAS­NOShut­ters (119)www
JASNOShutters (171)www
JAS­NOShut­ters (171)www

Film prezen­tu­jacy Shut­tersy https://​www​.youtube​.com/​e​m​b​e​d​/​W​s​U​A​4​g​q​f​i​r​8​?​l​i​s​t​=​P​L​S​R​9​o​v​c​G​v​n​X​T​h​_​R​O​Q​O​n​0​X​_​C​1​S​Y​57​F​E​F​G​0​&​a​m​p​;​a​u​t​o​p​l​a​y​=​1

Shut­tersy Primewood

Ekskluzy­wny wygląd wnętrza może­cie Państwo uzyskać wybier­a­jąc shut­tersy Prime­wood z drewna z gatunku Gmelina arborea, które posi­adają cer­ty­fikat FSC®. Shut­tersy Prime­wood dostępne są w różnych kolorach bejc i lakierów z kolekcji JASNO. Może­cie też Państwo zde­cy­dować się na swój własny kolor, dokonu­jąc wyboru spośród barw z palety RAL oraz NCS. Pro­dukt ten dostępny jest również w wer­sji wykońc­zonej lakierem Hygie­n­i­lac — do pomieszczeń, w których niezbędne jest zas­tosowanie steryl­nych zasłon okiennych.

Ist­nieje także możli­wość zamówienia shut­ter­sów Prime­wood, które zostaną wyp­i­askowane przed nałoże­niem warstwy lakieru lub bejcy.

Shut­tersy Prime­wood dostępne są z lame­lami 47 mm, 63 mm, 89 mm oraz 114 mm.

Shut­tersy Ecowood

Ładne, trwałe i tańsze Shut­tersy JASNO Ecowood są pro­dukowane z pra­sowanych włókien drzewnych z lasów upraw­ianych w sposób przy­jazny dla środowiska. Ponieważ wyko­rzys­tu­jemy tego rodzaju »odpady«, nasza firma przetwarza drewno w sposób jeszcze bardziej wyda­jny. Shut­tersy te dostępne są w wer­s­jach do okien prostych i ukośnych oraz w pię­ciu najpop­u­larniejszych odcieni­ach bieli z kolekcji JASNO. Shut­tersy Ecowood dostępne są z lame­lami 47 mm, 63 mm oraz 89 mm.

Ecowood Plus to uzu­pełnie­nie reg­u­larnej kolekcji Ecowood. Ponieważ lamele wypro­dukowane są z lże­jszego mate­ri­ału ABS, pan­ele mogą zostać wyko­nane w szer­szej wer­sji. Pon­adto shut­tersy Ecowood Plus dostępne są w 18 kolorach lakieru.

Shut­tersy Ecowood można znakomi­cie łączyć w pomieszczeni­ach z naszymi shut­ter­sami Prime­wood. Nie zaleca się stosowa­nia obu rodza­jów w jed­nym otworze oki­en­nym ze względu na niewielkie różnice w wyko­na­niu pomiędzy nimi.

Shut­tersy wykony­wane na wymiar

Shut­tersy JASNO nie tylko wyglą­dają na solidne, ale takie też są w rzeczy­wis­tości. Jak to możliwe? Są one wyposażone w liczne ele­menty będące prawdzi­wymi dziełami tech­niki, z których więk­szość pozostaje niewidoczna. Wymieńmy cho­ci­ażby ukryte zaw­iasy czy tech­niczny słu­pek boczny. To właśnie te niewidoczne części spraw­iają, że nasze shut­tersy są wyjątkowo ładne i wytrzymałe.

 • Ukryte zaw­iasy: najważniejsza cecha naszych pro­duk­tów nie rzuca się w oczy! Shut­tersy JASNO można rozpoz­nać po ukry­tych zaw­iasach. Są one schowane w słupku bocznym pan­elu. Nadają one shut­ter­som prosty i pon­ad­cza­sowy wygląd, a także niezwykłą wytrzymałość.
 • Tech­niczny słu­pek boczny: słu­pek boczny, do którego przy­mo­cow­ane są lamele, posi­ada rdzeń wyko­nany z kilku warstw drewna. Są one trwale skle­jone ze sobą. Nadaje to shut­ter­som dodatkową wytrzy­małość i do min­i­mum ogranicza ich odksz­tał­canie się.
 • Połącze­nie czopowe: słupki boczne są kle­jone z wyko­rzys­taniem tzw. połączenia czopowego. Duża powierzch­nia kle­je­nia zapew­nia bardzo solidną konstrukcję.
 • Lamele wyci­nane promieniś­cie: lamele w naszych shut­ter­sach są wyci­nane promieniś­cie. Dzięki temu są one długie i proste. Ta metoda ogranicza również ryzyko pow­stawa­nia odksz­tałceń do minimum.
 • Wykończe­nie lakierem: shut­tersy wykońc­zone są lakierem do mebli odpornym na zarysowa­nia, wilgoć i promie­nie UV

Opcje mon­tażu shuttersów

JASNO ofer­uje cztery opcje mon­tażu shut­ter­sów. Ich wybór zależy od ilości dostęp­nego miejsca w otworze oki­en­nym, od tego, czy wnęka jest prosta oraz od sposobu otwiera­nia okna lub drzwi. Part­ner firmy JASNO udzieli Państwu fachowej porady na temat najwłaś­ci­wszego sposobu mon­tażu w danym przypadku.

 • Na ościeżnicy: przy takim sposo­bie mon­tażu shut­tersy umieszczane są najgłę­biej w otworze oki­en­nym. Belka mon­tażowa, na której zamo­cow­ane są pan­ele, jest mocow­ana bezpośred­nio na ościeżnicy.
 • Wewnątrz otworu oki­en­nego: belka mon­tażowa jest w tym wypadku mocow­ana wewnątrz wnęki. Te formę mon­tażu można zas­tosować również wtedy, gdy otwór w murze nie jest dokład­nie prostokątny.
 • Przy pomocy R-​ramy: mon­taż wewnątrz otworu oki­en­nego z wyko­rzys­taniem R-​ramy jest ide­al­nym rozwiązaniem do okien uchylno-​obrotowych. Dzięki niemu shut­tersy są wysunięte możli­wie naj­dalej do przodu i możemy w opty­malny sposób wyko­rzys­tać funkcję uchylną okna. R-​rama zasła­nia także ewen­tu­alne nierówności, jeżeli otwór oki­enny nie jest całkiem prosty.
 • Na ścianie: gdy mon­taż w świ­etle okna jest niemożliwy, shut­tersy mogą zostać zamon­towane na ścianie. W ten sposób możemy również osiągnąć bardzo ładny efekt.

Obsługa shut­ter­sów może być niezwykle łatwa

Zaled­wie jed­nym ruchem ręki możemy uch­wycić światło słoneczne. Aby to ułatwić, sys­tem sterowa­nia shut­ter­sami JASNO jest wyjątkowo lekki i prosty w obsłudze. Mogą Państwo wybrać kom­fort, jakiego Państwo potrze­bują dzięki różnego rodzaju opcjom sterowa­nia pan­elami i lamelami.

W jaki sposób chcieliby Państwo otwierać bądź zamykać shut­tersy? Wybór należy do Państwa:

 • pan­ele z zaw­iasami otwier­ane na bok;
 • połąc­zone pan­ele z zaw­iasami otwier­ane na bok;
 • szyna składana: połąc­zone pan­ele z zaw­iasami składane na szynie, ide­alne do bezprob­le­mowej obsługi wyso­kich i sze­ro­kich shuttersów;
 • szyna prze­suwna: shut­tersy prze­suwane po szynie — ide­alne w przy­padku niewiel­kich przestrzeni lub zabu­dowy szafowej;
 • ręcznie zde­j­mowane pan­ele (panel nie jest przy­mo­cow­any za pomocą zaw­iasów i można go w całości zdjąć, aby np. umyć okno).

Możli­wości obsługi lameli:

 • pio­nowa listwa reg­u­la­cyjna z przodu lameli;
 • opcja Silentview: poruszanie bezpośred­nio lame­lami — w przy­padku tego rozwiąza­nia nie jest stosowana pio­nowa listwa reg­u­la­cyjna, a mech­a­nizm sterowa­nia jest w sposób niewidoczny ukryty w słupku bocznym;

Czy chcą Państwo poz­nać więcej możli­wości sterowa­nia światłem? Dzięki poziomej poprzeczce środ­kowej możliwe jest poruszanie lame­lami górnymi i dol­nymi w sposób nieza­leżny od siebie. Poprzeczka ta jest niezbędna w przy­padku wyższych pan­eli: Prime­wood und Ecowood Plus od 198 cm, Ecowood od 187 cm.

Dzięki wysokim shut­ter­som pomieszcze­nie nabiera dos­to­jnego charak­teru. Czy wysokość Państwa okna przekracza 338 cm lub też chcą Państwo odd­ziel­nie reg­u­lować ilość światła u góry i u dołu? W takim przy­padku mogą Państwo wybrać pod­wójne rzędy pan­eli umieszc­zonych nad sobą.