YORK

WQ2
WQ2

Firma York jest najs­tarsza marką w USA, ist­nieje od 1895 r.

York posi­ada pięć różnych typów maszyn drukars­kich – od najs­tarszych i najrzad­szych do jed­nych z najbardziej nowoczes­nych. Każdy rodzaj
maszyny daje charak­terysty­czny wygląd gotowego wyrobu. Najs­tarsza
prasa datuje się na przełom 19 wieku, jest w stanie wyt­worzyć piękny efekt malarski, który nie jest możliwy do wypro­dukowa­nia przez nowoczesne maszyny.

Link do strony producenta http://www.yorkwall.com/

Polityka prywatności