COLE & SON

colsoncov
colsoncov

Firma pow­stała w 1873roku w północ­nym Lon­dynie, w okol­icy słynącej z licznych drukarni tapet ści­en­nych. Od początku swo­jej dzi­ałal­ności firma kładła duży nacisk na wysoką jakość druku. Zdobyła uznanie również dzięki wiernemu odt­warza­niu his­to­rycznych wzorów tapet deko­ra­cyjnych. W niedługim cza­sie firma zyskała renomę czołowego dostawcy tapet ści­en­nych do rezy­dencji całej europe­jskiej arystokracji.

Obec­nie w archi­wach firmy Cole & Son zna­j­duje się najliczniejsza kolekcja his­to­rycznych matryc służą­cych do wyrobu tapet deko­ra­cyjnych, 1800 drew­ni­anych form i ponad 350 sit drukars­kich oraz ogromna kolekcja ory­gi­nal­nych rysunków i pro­jek­tów tapet reprezen­tu­ją­cych wszys­tkie style które ist­ni­ały w XVIII, XIX i XX wieku. Wśród tej kolekcji zna­j­dują się najważniejsze z his­to­rycznego punktu widzenia świa­towe pro­jekty tapet ści­en­nych. Cole & Son jest dziś jedynym wytwórcą aut­en­ty­cznych tapet deko­ra­cyjnych drukowanych ręcznie, trady­cyjnymi meto­dami. Tapety ści­enne firmy Cole & Son zostały użyte do deko­racji wnętrz Pałacu Buck­ing­ham w Lon­dynie i Białego Domu w Waszyn­g­tonie, a także wielu his­to­rycznych rezy­dencji w Wielkiej Bry­tanii i Europie.

Bogate archiwa firmy są niewycz­er­pa­nym źródłem inspiracji przy tworze­niu nowych kolekcji. His­to­ryczne wzory są staran­nie wybier­ane, mody­fikowane i opra­cowywane we współczes­nych aranżac­jach kolorysty­cznych. Wynik koń­cowy jest połącze­niem starych tech­nik drukars­kich i ory­gi­nal­nej styl­istyki przy jed­noczes­nym uwzględ­nie­niu współczes­nych trendów i jakoś­ciowych wymogów staw­ianych dzisiejszym tapetom dekoracyjnym.

Trwa­jąca od kilku lat moda na tapety deko­ra­cyjne rozpoczęła się od wyda­nia przez firmę Cole & Son słyn­nej New Con­tem­po­rary Col­lec­tion. Firma Cole & Son znana dotąd z wyrobu klasy­cznych sty­lowych tapet z dnia na dzień zdobyła świa­towy rozgłos jako pro­du­cent niezwykle awan­gar­dowych i nowoczes­nych tapet o bardzo wyrazistych wzo­rach stosowanych do pokrycia wybranych ścian w wnętrzach.

Cole & Son chęt­nie zaprasza do współt­worzenia nowych kolekcji uznanych współczes­nych pro­jek­tan­tów (ostat­nio Tom Dixon, Vivi­enne Weswood czy też słynne archi­wum włoskiego artysty Piero For­nasetti). Owocem tej kolab­o­racji są kolekcje tapet ści­en­nych, które są abso­lut­nie unikalne i szy­bko stają się znakiem fir­mowym pro­du­centa. Można je spotkać już nie w dworach i pała­cach, ale we współczes­nych pry­wat­nych aparta­men­tach, klubach, restau­rac­jach, biu­rach i innych miejs­cach użyteczności publicznej.

Pro­ces pow­stawa­nia tapet: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​V​O​6​I​D​e​q​v​o​u​M

Polityka prywatności